Tăng ngăn hâi: 28/11/2020

VOV4.Sêdang - Tung 10 hơnăm hdrối vâ chê 36 rơpâu ngế pêi cheăng a thôn pơlê châ hriâm cheăng pêi; lối 82% ngế hriâm klêi hriâm ai cheăng pêi [ă châ xo to’mot liăn, pêi cheăng tơ-[rê tâ hdrối. Mê cho tơdroăng ăm ‘nâi ing Vi [an kong pơlê Dak Lak tơbleăng kơxo lơ 27/11, drêng kong pơlê mơgêi 10 hơnăm pêi tiô tơdroăng tơkêa bro dêi Chin phuh ‘na tơdroăng hnê cheăng pêi ăm mơngế pêi cheăng tung thôn troh hơnăm 2020, kong pơlê Dak Lak hiăng tơku\m po lối 1 rơpâu lâm hnê cheăng pêi ăm vâ chê 36 rơpâu ngế pêi cheăng [ă tâi tang kơxo# liăn pêi lối 105 rơtal liăn.

Ing pêi tơdroăng tơkêa bro hiăng mơjiâng túa pêi cheăng tơ-[rê ‘na cheăng kâ-rêh ối, tơtro ăm tơdroăng a kong pơlê [ă dế châ tơbleăng rơdâ. Klêi mê rơtế tơru\m tâ mê nếo pơla hnê cheăng pêi [ă tơdroăng pêi cheăng klêi hriâm. Kong pơlê Dak Lak pơkâ pêi 10 tơdroăng tung 10 hơnăm la ngiâ, tơdroăng hnê cheăng pêi ăm mâu ngế pêi cheăng a thôn pơlê pơtối pêi tơtro [ă mâu kơvâ cheăng châ hriâm [ă kô tơ-[rê tung pêi cheăng [ă châ xo tơ’mot liăn hên.

Gương tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định