Tăng ngăn hâi: 28/11/2019

VOV4.Sêdang - Xua ai tơdjâk ing pơreăng châi klêa chu châu Phi, hơ’neh chu ôh tá bê hên mê yă tê hơ’neh chu khoh to kơnâ. Mâu rơpo\ng ki tê mơdró khoh chiâng trâm pá puât.

 

 

Lối 2 măng t^ng kố, a tíu tê hơ’neh chu dêi jâ Đặng Thị Bích Liên, ngế ki mơdró a kơchơ Gia Nghĩa hiăng rơh^ng rơhối oh tá hlo mơngế troh lăm rôe hên môi tiah hdrối nah. Tiô jâ Liên tối, xua yă chu pu\m to kơnâ, mê yă hơ’nêh ‘ngré ki tê kô to kơnâ há pro tơdroăng rôe tơmeăm dêi kuăn pơlê xuân kơdroh há.

A tíu tê hơ’neh mâm chu dêi jâ Liên, hơ’nêh chu rơmâ, hơ’nêh a kơtêi, hơ’nêh a kơxah yă tê sap 100-110 rơpâu liăn/kg; kơxêng miâ yă sap ing 110 -130 rơpâu liăn kg... xuân xo ing tíu kơdê, chêh, siê hơ’nêh. Tiô jâ Liên, tâng yă tê hmôu pơtối to kơnâ, tíu mơdró dêi jâ pá vâ pơtối tê ton ta ah, xua hơ’nêh chu rôe vâ tê pơtối to kơnâ, la vâ tê ăm vâi thế riân ngăn i nhên, tơxâng [ă liăn dêi mơngế ki rôe kâ hên tâ, mê xo dêi tơkâ chiâng ôh tá ai to lâi.

‘’Hâi hdrối kố nah yă kơdrâ to kơnâ tơ’nôm 20 rơpâu liăn, klêi mê pơtối tâk nếo, tâk 95 rơpâu liăn 1kg klêi mê pơtối to nếo troh 120 rơpâu liăn 1kg. Mâu ngế ki rôe kâ xuân ối rôe la rôe iâ tê, hên ngế hlo kơnâ luâ râ vâi ôh tá vâ rôe hơ’nêh chu xếo, vâi rôe mâu kâ kơchâi ki ê, kơxo# liăn pê lo kuăn pơlê ki hên kơnôm to ing pêi chiâk deăng, yă kơphế nôkố chu rơpâ vâi rôe kâ rế iâ’’.

Môi tiah mê há, a tíu tê mơdró hơ’nêh chu dêi jâ Phạm Thị Oanh, ối akơchơ Gia Nghĩa xuân tiah mê. Tâng hdrối nah, rêm hâi, tíu tê mơdró kố tê vâ chê 1 tă hơ’nêh mê nôkố, hơ’nêh ki tê rế iâ dâng tơdế tê tâng vâ pơchông [ă hdrối nah. Jâ Oanh ăm ‘nâi, xiâm ki păn chu tê hơ’nêh rế pá ai, mê hiăng pro yă chu to kơnâ, pơla kố hên mơngế ki mơdró lo ing mâu tíu ê xuân lăm troh a Dak Nông vâ tơku\m xo hơ’nêh chu, mê thăm rế pro yă chu rế to kơnâ, klêi mê, pá ai mâu rơpo\ng păn chu nôkố oh tá xo liăn ki ăm hdrối vâ rôe chu dêi mơngế ki tê môi tiah hdrối nah, xua vâi ối tơkôm a yă tê.

‘’Hdrối nah, á tê 80 rơpâu liăn 1kg, klêi mê to 90 rơpâu liăn klêi mê pơtối tâk troh 120 rơpâu liăn, to tung khế 11 kố yă to kơnâ 120 rơpâu liăn 1kg, kuăn pơlê hlo kơnâ vâi rôe kâ rế iâ. Ngin tô tuăn, tê oh tá châ xo tơkâ mê chiâng tô tuăn, kơxo# liăn ‘no hên, liăn kơdê, chêh hơ’nêh, liăn chôu, vâ tối tơchoâm ki mê xuân ăm liăn pơtâi’’.

‘’Hlo rế pá ai xiâm vâ tê, ôh tá xê to mâu ki mơdró, mê mơngế ki rôe xúa xuân dế tô tuăn vâ troh mơ’nui hơnăm mơngế ki kal vâ rôe hơ’nêh rế hên [ă drêng mê yă kô rế to kơnâ.

Jâ Nguyễn Thị Hạnh, ối a bêng Nghĩa Đức, pơlê kong krâm Gia Nghĩa tối: Hơ’nêh chu to kơnâ yă, kơchâi kâ rêm hdroh kâ hmê dêi rơpo\ng hngêi xuân hơ’lêh há.

‘’Nôkố thế rôe iâ nếo, hdrối nah lăm kơchơ rôe 100 rơpâu liăn hơ’nêh chu nôkố bu rôe 50 troh 60 rơpâu tê, nôkô yă kơnâ ‘nâng, liăn ulâi vâ rôe, pin cho mơngế pêi chiâk ti lâi chiâng ai liăn, nôkố 1 kg xuân dâng 120 rơpâu liăn, chu pu\m vâi rôe xuân hiăng 80 rơpâu liăn môi kg’’.

Nôkố yă hơ’nêh chu dế to kơnâ ó riân sap ing nah ta troh nôkố dâng 130 rơpâu liăn 1kg, tâk luâ tâ péa hdrôh tâng vâ pơchông [ă kơtăn kố 2 khế, la xuân dế hlo rế to kơnâ tâ nếo.

Hoàng Qui chêh

Gương tơplôu [ă tơbleăng

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng