Tăng ngăn hâi: 10/10/2020

 

 

Tung pơla hdrối kố nah, tơring Dak Rlâp đi đo tơtro\ng troh tơdroăng ki to\ng kum, mơhnhôk mơjiâng mâu khu tơru\m, khu pêi cheăng tơru\m, po troăng hơlâ vâ mâu khu mơdró kâ ‘no liăn, tơru\m [ă kuăn pơlê pêi chiâk deăng pêt mâu kế tơmeăm, ‘no liăn uâ pơliê mâu kế tơmeăm pêi lo ing chiâk deăng. Troh nôkố, lâp tơring ai 26 khu pêi cheăng tơru\m pêi chiâk deăng, 10 khu tơru\m cheăng. Mâu khu mơdró kâ tung tơring xuân dế xúa mâu túa pơkâ pêt kế tơmeăm tiô chal nếo. Kố cho tơdroăng ki vâ kum cheăng kâ a thôn pơlê dêi tơring Dak Rlâp mơnhông tiô troăng tung tơring [ă mơdêk ki kơnía.

Tung tơring Dak Rlâp dế ai hên túa pơkâ pêt kế tơmeăm xúa kơmăi kơmok chal nếo, pro ai pơxúa dâi le\m, châ mâu tơdroăng pơkâ, mơnhên [ă mâu kế tơmeăm pêi lo ing chiâk deăng. Môi tiah rơpo\ng pôa Võ Văn Minh, thôn 8, cheăm Nhân Cơ, ai vâ chê 1 ha 5 sào sầu riêng. Kơnôm ‘no liăn cheăng tơniăn sap ing tơdroăng ki rak ngăn troh hbrâ mơdât pơreăng kâ ‘nhiê, mê kơdrum plâi sầu riêng dêi pôa Minh hlo xông rơdêi le\m, ai plâi kơtốu hên châ vâ chê 1 tă plâi tung môi xiâm loăng.

 

 

Khu pêi cheăng tơru\m hưh cơ Đồng Thuận, cheăm Nhân Cơ pêi klêi ‘na ki dâi krúa le\m kế kâ

 

Pôa Minh ăm ‘nâi, tơdroăng pơkâ dêi ngế pêt sầu riêng nôkố ôh ti xê cho mâu tơdroăng ki lâi vâ châ ai plâi kơtốu hên mê ki kal cho ki dâi le\m. Plâi sầu riêng athế rak tơniăn ‘na mâu pơkeăng kơdê oâ hdrong kâ ‘nhiê [ă xú ho\m le\m. Tiah mê, nếo châ tê kế tơmeăm kố, cheăng pêt plâi sầu riêng gá rak vế ton xo\n.

Tiô pôa Nguyễn Quốc Khánh, kăn pơkuâ Kâu lak [o# Sầu riêng Thiên Phú, cheăm Nhân Cơ, nôkố, ki hên mâu rơpo\ng kuăn pơlê ki pêi chiâk deăng tung cheăm pơrá hlê ple\ng ki kal dêi tơdroăng xúa kong nhe# sinh hok vâ pêt lo mâu kế tơmeăm ki krúa le\m. Hên hơnăm kố, ai hên rơpo\ng pêt kơphế, tiu, plâi kâ xúa mâu troăng hơlâ sinh hok hơh cơ, pêt tiô pơkâ VietGAP, Organic, GlobalGAP. Xua mê, kế tơmeăm pêi chiâk deăng dêi mâu khu pêi kơdrum tê ai hên ki loi tơngah [ă châ mâu khu tơru\m cheăng xuân môi tiah mâu ngế ki roê loi tơngah.

 

 

 

Plâi Sầu riêng dêi pôa Võ Văn Minh, cheăm Nhân Cơ (Dak Nông) pêt tiô troăng hưh cơ

 

{ă túa ki rơkê pêt mơjiâng, tiô troăng hưh cơ, mê hên khu ki pơkuâ kơdrum deăng hiăng châ mơnhên pêi châ tiô pơkâ tung tơnêi têa [ă a kong têa ê. Xua mê, tơdroăng ki mâu kế tơmeăm dêi vâi châ ‘’krâ hơlo\ng’’ vâ chiâng kế tơmeăm OCOP cho tơdroăng ki ôh tá xơpá to lâi.

Pôa Nguyễn Tuấn Anh, kăn pho\ pơkuâ khu ngăn chiâk deăng [ă mơnhông thôn pơlê tơring Dak Rlâp tối, nôkố ai hên kế tơmeăm ki pêi ing chiâk deăng dêi mâu rơpo\ng kuăn pơlê, khu pêi cheăng tơru\m, khu mơdró kâ ki ai tơdroăng vâ veăng tung tơdroăng OCOP. Laga, tơring xuân athế rế hía rế mơjiâng vâ pro ai tơdroăang, tíu tê kế tơmeăm pêi ing chiâk deăng tiô túa ki krá tơniăn ôh tá tơpréa ‘’krâ hơlo\ng’’ OCOP.

Xuân tiô pôa Nguyễn Tuấn Anh, vâ pêi pro tơdroăng OCOP, ki apoăng, tơring pêi pro mâu túa pơkâ mơdêk mâu khu pêi cheăng tơru\m, khu mơdró kâ krâ kơvâ [ă ku\n mơnhông vâ pro ivá tung tơring. Tơring pro tơ’lêi hlâu ‘na troăng hơlâ vâ mơdêk ivá ăm mâu tíu, khu pêi cheăng tơru\m, khu mơdró kâ tung tơdroăng OCOP. Mê cho tơku\m kum mâu tíu pêi cheăng ‘na ki rơkê ple\ng, túa rak ngăn, kơmăi kơmok pêt mơjiâng, pơkâ mơdêk tê mơdró.

Tơring Dak Rlâp pơkâ troh hơnăm 2025 ai ki iâ 3 kế tơmeăm dêi khu mơdró kâ veăng tung OCOP; 6 kế tơmeăm dêi mâu khu pêi cheăng tơru\m châ hbrâ hlá mơ-éa mơnhên OCOP. Pak^ng mê, ai ki iâ 3 kế tơmeăm châ mơnhên OCOP châ 3 to hơlo\ng tơngi klêng, 1 kế tơmeăm châ sap ing 4 – 5 to hơlo\ng.

Sap ing hơnăm 2016 troh nôkố, tơring hiăng mơhnhôk châ vâ chê 9 rơpâu rơtal liăn vâ mơjiâng thôn pơlê nếo, tung mê, kuăn pơlê veăng tơlo vâ chê 340 rơtal liăn. Hơnăm 2011, lâp tơring nếo châ 43 tơdroăng pơkâ thôn pơlê nếo, la troh nôkố lâp tơring châ 182 tơdroăng pơkâ. Khu hnê mơhno cheăng mâu tơdroăng pơkâ dêi tơnêi têa kong pơlê Dak Nông mơnhên tối Dak Rlâp cho ‘’hlá cơ apoăng’’ dêi kong pơlê tung mơjiâng thôn pơlê nếo.

Túa pêi, tơdroăng ki kơhnâ, mơ-eăm tung pơkâ thế, pơkuâ, pêi pro mâu tơdroăng kal, xoăng cheăng mơjiâng thôn pơlê nếo dêi Dak Nông cho tơdroăng ki mâu kong pơlê ki ê kal hriâm [ối, xúa, malối cho [ă mâu tơdroăng ki tá hâi ai cheăm ki lâi pêi châ tiô pơkâ lơ mâu tơring ki ai iâ cheăm pêi klêi thôn pơlê nếo.

 

Hlá tơbeăng Dak Nông

Katarina Nga tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định