Tăng ngăn hâi: 21/1/2020

VOV4.Sêdang - Pôa Josep Borrell, Kăn teăng mâ châu Âu ‘na troăng hơlâ gak ngăn - kring vế [a\ tơpui kâ tơbleăng EU kô tơpui tơno tâi tâng mâu troăng vâ thăm re\ng pêi pro 1 luât pơtê tơpe\ng khât a Libya laga tu\m tơdroăng tơpui tơno vâ mơjiâng hơniâp le\m kal tơdroăng môi tuăn dêi EU vâ luât pơtê tơpe\ng châ pơtối rak.

A hneăng hôp kân po a Berlin, kong têa Alơmăng, mâu kong têa xuân hiăng môi tuăn tơdroăng ki kal thế pêi pro luât pơtê tơpe\ng a Libya. Kăn teăng mâ châu Âu dế mơ-eăm pơtối pơtroh môi khu hriăn ple\ng a Tripoli vâ to\ng kum Chin phuh châ Khu lâp kong têa mơnhên xua mâu tơdroăng tô tuăn ‘na kring vế.

Gương tơplôun [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng