Tăng ngăn hâi: 15/2/2020

VOV4.Sêdang - Pôa Vương Nghị, Ngế xiâm ngăn ‘na tơpui kâ kong têa Sinuâ tối ăm nâi, Sinuâ [ă Khu tơru\m châu Âu hiăng vâ môi tuăn tâi tâng mâu hneăng hôp ‘na tơru\m mơ’no liăn cheăng kâ pơla Sinuâ [ă Khu tơru\m châu Âu [ă hnối tơpui tơno ‘na tơdroăng k^ tơkêa tê mơdró kâ tơ’lêi hlâu tung la ngiâ. Kố cho môi tung mâu tơdroăng ki kơjo dêi kong têa kố tung hơnăm kố. Khu tơru\m châu Âu cho pú hmâ ki kân má péa klêi kơ’nâi Mih. Khu tơru\m châu Âu hên hdroh krếo thế Sinuâ lôu péa mơdró kâ [ă pơtroh pơcháu kơmăi cheăng [ă mâu ko\ng ti dêi kong têa vâi ê.

Tung pơla mê, pôa Tập Cận Bình, Kăn xiâm hnê ngăn kong têa Sinuâ hiăng hên hdroh krếo thế mâu kong têa tung lâp plâi tơnêi, tung mê, ai Khu tơru\m châu Âu tah lôi mâu tơdroăng ki tơhôu, tơpeăng, kho\m tah lôi tơdroăng ki tơtrâ [ă mơ-eăm to\ng kum liăn ngân, troăng hơlâ pêi pro krê xêh, pơtối kơdroh tơdroăng ki pro pá ăm ‘na tơru\m mơdró kâ.

Nhat Lisa tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng