Tăng ngăn hâi: 28/10/2020

 

VOV4.Sêdang - Kơxo lơ 28/10, Vi [an kong pơlê Kon Tum hiăng thâ ăm hok tro pơtê hriâm vâ hbrâ ví tơdjâk kong mêi khía mơhot roh má 9. Tối ‘na tơdroăng ăm hok tro pơtê hriâm kơ’nâi mê châ Khu pơkuâ mâu hngêi trung tơbleăng ăm nôu pâ hok tro [a\ pơkâ thế troh hngêi trung tơdah kuăn ‘ne\ng vêh a hngêi. Tơdroăng kơvâ hnê hriâm [a\ Hnê mơjiâng kong pơlê Kon Tum hrá tung tơdroăng pơkâ ăm hok tro pơtê hriâm ví kong mêi khía mơhot vâ mâu vâi o troh hngêi trung tung kong mêi khía mơhot a kơxo kố pro nôu pâ hok tro tô tuăn [a\ rơ-iô ăm hok tro tung kong pơlê.

Tối ‘na tơdroăng kố, Khu pơkuâ hnê hriâm [a\ Hnê mơjiâng kong pơlê Kon Tum tối ăm ‘nâi, [a\ 4 tơring dêi kong pơlê tiô tối hdrối tơdjâk ó xua kong mêi khía mơhot má 9, ai: Đăk Glei, Tu Mrông, Kon Plông [a\ Kon Rẫy sap ing hâi lơ 27/10 Khu cheăng xuân pơkâ thế Vi [an mâu tơring hbrâ tung tơdroăng pơkâ ăm hok tro pơtê hriâm vâ tơniăn châ chăn. Krê tơdroăng ăm hok tro lâp kong pơlê pơtê 2 hâi lơ 28 [a\ 29/10 hbrâ ví kong mêi khía mơhot roh má 9 kơxo kố nếo pơkâ. 

 

 

Gia Lai, Kon Tum ăm hok tro mâu râ pơtê hriâm vâ hbrâ ví kong mêi khía mơhot roh má 9

 

Xuân tung kơxo lơ 28/10, Khu ngăn hnê hriâm [ă hnê mơjiâng tuăn ngôa rơkê kong pơlê Gia Lai ai pơtroh hlá mơ-éa ăm phêp tâi tâng hok tro tung kong pơlê pơtê hriâm vâ hbrâ ví xía vâ xua khía roh má 9 plong mot. Mê tung hlá mơ-éa kơxo# 2018, xua  pôa Lê Duy Định- Kăn pho\ pơkuâ ngăn hnê hriâm kong pơlê ai k^ tối nhên ăm tâi tâng mâu hok tro tung kong pơlê pơtê hriâm hâi lơ 28/10.

Hdrối mê, a kơmăng lơ 27/10, khu ngăn hnê hriâm [ă hnê mơjiâng tuăn ngôa rơkê kong pơlê hiăng pơtroh hơ-mơ-éa kơxo# 2017 thế mâu tíu pêi cheăng gak ngăn plâ hâi măng vâ ‘nâi troăng khía mơhot kân má 9 plong mot; chêh tơdroăng pơkâ rak tơniăn ăm tâi tâng tơmeăm khoăng, hngêi trung, kring vế tơmeăm hnê hriâm; ai pơkâ mơgrúa hngêi trung lâm hriâm [ă hbrâ mơdât pơreăng drêng hiăng tâi kong mêi khía.

 

A Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định