Tăng ngăn hâi: 15/10/2020


 

VOV4.Sêdang – Pêi pro tơdroăng pơkâ ‘’Kum vâi kơdrâi pơxiâm vâ pêi cheăng’’ hneăng hơnăm 2018 – 2020, rêm râ Khu ngăn vâi kơdrâi tung kong pơlê Gia Lai hiăng pêi châ hên tơdroăng ki tơ-[rê. Tiah mê, 3 hơnăm hdrối nah, rêm râ Khu ngăn vâi kơdrâi tung kong pơlê Gia Lai hiăng tơru\m [ă Hngêi rak liăn to\ng kum rêh ối pơlê pơla, Khu ngăn vâi kơdrâi mơdró kâ kong pơlê kum 16 rơtal liăn ăm lối 300 túa tơmiât pơxiâm vâ pêi cheăng ối tung hên kơvâ cheăng phá tơ-ê dêi pó.

Troh nôkố, mâu túa pơkâ, tơdroăng tơkêa pơxiâm vâ pêi cheăng dêi khu vâi kơdrâi châ mơnhên tối cho dế mơnhông tro troăng, ai hên tơdroăng ki ai hlâu ‘na cheăng kâ, pro ai pơxúa liăn ngân pêi lo tơniăn ăm rơpo\ng hngêi. {ă mâu hnoăng cheăng ki nhên, ai pơxúa, Khu ngăn vâi kơdrâi rêm râ tung kong pơlê hiăng mơdêk tro tơdroăng tơdroăng ki rơtế [ă khu ngế pơxiâm vâ pêi cheăng, kho\m mơ-eăm mơnhông [ă tơdjâk troh lâp lu tơdroăng vâi kơdrâi Gia Lai pơxiâm vâ pêi cheăng tung rôh ki pơtối.

 

Katarina Nga tơplôu [ă tơbleăng 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định