Tăng ngăn hâi: 12/9/2020

 

 

Mâu hâi apoăng dêi khế 9/2020, vâ chê 100 ngế droh rơtăm pơlê Hreng cheăm Hòa Phú, tơring }ư\ Pah, kong pơlê Gia Lai rơtế veăng pêt loăng ngiât, go#m văng xok ki hvât drô troăng sap ing troăng kân kơxo# 14 mot tung pơlê [ă drô troăng mot tung thôn vâ pro chiâng ngiât, krúa le\m.

Jâ Rơ]o\m Xoan ăm ‘nâi: ‘’mâu hơnăm hdrối nah, kuăn pơlê tung pơlê kố kơhnâ khât veăng tung tơdroăng ki mơjiâng thôn pơlê nếo ho\ng tơdroăng ki veăng kum hnoăng cheăng [ă pleăng tơnêi pro troăng. Ki hên kuăn pơlê tung pơlê hmâ go#m văng xok ki vâi hvât hmâng vâ, pêt loăng, pêt reăng drô troăng mot tung pơlê’’.

Khu ngăn vâi kơdrâi kong pơlê Gia Lai tối tơbleăng mơjiâng pro 108 to kâu lak [o# ‘’Vâi kơdrâi hdroâng kuăn ngo kơd^ng 5 – 10 rơtuh liăn’’ [ă 1.257 ngế droh rơtăm, kơd^ng lối 3 rơtal 400 rơtuh liăn; túa pơkâ ‘’Chi ho#i vâi kơdrâi 5 ôh 3 krúa tung mơjiâng thôn pơlê nếo’’ [ă tơdroăng ki veăng dêi 8 rơpâu 898 rơpo\ng; túa pơkâ ‘’rêm rơpo\ng môi kơdrum kơchâi drêh [ă loăng plâi kâ’’; ‘’Kơnâng ngiât’’; túa pơkâ ‘’Troăng reăng’’; mơjiâng mâu khu rak ngăn troăng prôk; go#m văng xok hvât hmâng vâ tung gong, a troăng.

 

 

Kuăn pơlê dêi pơlê Hreng, cheăm Hòa Phú, tơring }ư\ Pah go#m văng xok a troăng xiâm ki mot tung pơlê

 

Malối, túa pơkâ ‘’Khu lêng tơdjuôm ivá mơjiâng thôn pơlê nếo’’ dêi mâu tíu pêi cheăng khu lêng ki pro đông a kong pơlê hiăng mơdêk châ tơ-[rê khât drêng mơhnhôk châ 17 rơpâu 203 hâi pêi cheăng, to\ng kum dâng 5 rơtal 800 rơtuh liăn, pro 131,1 km troăng prôk tung thôn pơlê, ‘mâi rơnêu hngêi trung hriâm, hngêi ối ăm rơpo\ng kơtiê [ă hên ki ê.

Pôa Rơ]om Nhing, kăn pơkuâ Chi [o# pơlê Hreng ăm ‘nâi: ‘’Sap ing Tơnêi têa ‘no liăn mơjiâng pro troăng prôk tung thôn pơlê, vâi krâ nho\ng o tung pơla phiu ro khât [ă kơhnâ veăng tung mâu tơdroăng xua khu râ pơkâ. Kuăn pơlê kơhnâ go#m văng xok a mâu troăng prôk; pêt loăng ngiât [ă reăng; mơjiâng pro hngêi mơdrah [ă pro kơdroăng păn kơpôu ro chu krúa le\m [ă hên ki ê rơtế tơdjuôm ivá veăng kum hâi pêi cheăng vâ mơjiâng pơlê pơla cheăm rế hía rế kro mơdro\ng’’.

Tơdroăng tơ’noăng ‘’Gia Lai tơdjuôm ivá mơjiâng thôn pơlê nếo’’ hiăng pro ai pơxúa ‘na tơdroăng ki hơ’leh ó rơdêi a mâu kơpong thôn pơlê dêi kong pơlê. Hngêi trăng troăng klông châ ‘no liăn mơjiâng pro; hên túa pơkâ mơnhông mơdêk cheăng kâ rêh ối nếo châ tơbleăng, kum kuăn pơlê po rơdâ pêt mơjiâng kế tơmeăm vâ mơdêk pêi lo liăn, kơxo# rơpo\ng kơtiê rế kơdroh tơrêm hơnăm.

 

 

Pro troăng prôk tung thôn pơlê a tơring }ư\ Pah

 

Pôa Huỳnh Ngọc Ẩn, kăn pho\ hnê ngăn Vi [an tơring Kông Chro, kong pơlê Gia Lai ăm ‘nâi: ‘’Sap ing kơxo# liăn ‘no cheăng dêi Tơnêi têa, ngiâ méa thôn pơlê hiăng hlo hơ’lêh, hngêi trăng troăng klông châ ‘no liăn mơjiâng pro le\m, mâu túa pơkâ mơnhông cheăng kâ rêh ối châ tối tơbleăng kum kuăn pơlê xúa tung cheăng kâ. Troh nôkố, tơring ôh tá ai xếo cheăm pêi klêi pá kơdâm 5 tơdroăng thôn pơlê nếo. Kố cho ivá ki kal vâ mơdêk re\ng tơdroăng ki pêi pro tơdroăng mơjiâng thôn pơlê nếo tung mâu hơnăm la ngiâ’’.

Tiô pôa Đoàn Ngọc Có, kăn pho\ pơkuâ Khu ngăn chiâk deăng [ă mơnhông thôn pơlê kong pơlê Gia Lai: ‘’Tơdroăng pơkâ dêi tơnêi têa ‘na mơjiâng thôn pơlê nếo pêi klêi mâu tơdroăng ki môi tiah hâi kố cho kơnôm ing tơdroăng pơkuâ, hnê mơhno tơdrêng dêi khu râ kăn Đảng, khu kăn pơkuâ, tơdroăng ki tơdjuôm ivá dêi khu pú hên rêm râ; tơdroăng ki to\ng kum dêi mâu tíu pêi cheăng lêng, khu mơdró kâ [ă tơdroăng ki môi tuăn dêi kuăn pơlê pro ivá tung pêi pro. Pak^ng mê, mâu khu râ, kơvâ cheăng đi đo séa ngăn, hnê mơhno mâu cheăm pêi pro tiô hnoăng cheăng ki hiăng pơkâ. Troăng hơlâ pơkâ tung tung hơnăm 2016 – 2020 pêi pro tro tâ tâng vâ pơchông [ă hneăng hơnăm 2010 – 2015 môi tiah mơnhông tơdroăng khu pêi cheăng tơru\m, ăm mung liăn, to\ng kum khu mơdró kâ ‘no liăn tung pêi chiâk deăng, thôn pơlê, tơru\m pêt mơjiâng kế tơmeăm tơtro [ă tơdeoăng ki tê kế tơmeăm [ă tơdroăng rêm to cheăm môi to kế tơmeăm OCOP pơrá châ [ă tơkâ luâ túa pơkâ mơ’no.

Tung la ngiâ ah, Khu ngăn chiâk deăng [ă mơnhông thôn pơlê kong pơlê Gia Lai pơtối tơru\m [ă mâu khu râ, kơvâ cheăng, kong pơlê tơku\m mơdêk hnoăng cheăng tối tơbleăng tung um tơvi, mơdêk ki rơkê ple\ng ăm kuăn pơlê [ă kăn [o# ‘na mơjiâng thôn pơlê nếo; tơ’mot mâu kơxo# liăn ‘no cheăng mơnhông kế tơmeăm tung kơpong thôn pơlê. Séa ngăn pơkâ hneăng hơnăm 2016 – 2020 vâ pêi klêi. Mơdêk hơ’leh tơdroăng ki pêt kế tơmeăm, mơjiâng mâu túa pơkâ mơjiâng pro mâu kế tơmeăm tơku\m túa pơkâ kân vâ mơdêk pêi lo liăn ăm kuăn pơlê tiô troăng krá tơniăn. Mơdêk rak vế kong prâi tơnêi tơníu thôn pơlê, tối tơbleăng châ tơ-[rê tơdroăng OCOP. Rơtế amê, kal mơdêk hnoăng cheăng pôu râng, hnoăng cheăng dêi khu kăn Đảng, khu kăn pơkuâ kong pơlê tung mơjiâng thôn pơlê nếo.

 

Hlá tơbeăng Gia Lai

Katarina Nga tơplôu [ă tơbleăng

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định