Tăng ngăn hâi: 27/6/2020

VOV4.Sêdang - Hâi mơhno túa le\m tro tơ’noăng ivá kuăn ngo hdroâng kuăn ngo kong pơlê Lâm Đồng roh má 4 nếo châ po a tơring Di Linh. {ă tơdroăng  ‘’Túa rêh ối peăng hdroh Tây Nguyên’’ hâi leh kô ai pơxúa kal khât, mơhno ki le\m tro, rêh ối pơlê pơla dêi kong pơlê vâ hnê mơhno tơdroăng pâ nhoăm tơnêi têa, hiâm mơno ki hâk tơngăm dêi kuăn ngo, ki hnoăng cheăng tung tơdroăng rak tơniăn, pơtối rak vế ki pơxúa tơdroăng le\m ton nah dêi kuăn ngo peăng hdroh Tây Nguyên pro tơdroăng tơ’noăng koh hâi hneăng hôp kân Đảng rêm râ.

 

 

Mâu ki mơđah to\n chêng a Hâi leh mơhno túa le\m tro tơ’noăng ivá kơpong kuăn ngo kong pơlê Lâm Đồng

 

Hâi leh kân ai mâu tơdroăng tơ’noăng ivá, xah hêi tiô chal krâ nah pế pơchên kế kâ dêi 12 khu kăn dêi mâu tơring tung kong pơlê; tơku\m pế pơchên [ă mơđâh xâp ếo pơtâk kuăn ngo.

Gương tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định