Tăng ngăn hâi: 28/11/2020


VOV4.Sêdang - Hâi lơ 27/11, cho hâi má péa pơtối, Hàn Quốc tối ai lối 500 ngế néo tâ pơreăng Covid-19, hên má môi tung vâ chê 9 khế drêng pơreăng tâ tú rôh má 3 tung lâp kong têa [ă mâu kăn mơ-eăm tăng tơ’nôm xoăng koi pơlât. Ngế pro xiâm hnê ngăn kong têa Hàn Quốc krếo mâu kơvâ cheăng pro tơniăn thế ai tơ’nôm xoăng koi pơlât. Khu xiâm ngăn pơkeăng kong têa kố ăm ‘nâi, nôkố xuân ối bê tu\m xoăng koi pơlât la mơni kô trâm tơdroăngki ôh tá bê xoăng koi pơlât tung 2-3 măng t^ng ah nếo tâng kơxo# mơngế tâ tú  pơreăng pơtối tâk hên. Chin phuh Hàn Quốc mơ-eăm tăng tâk kơxo# xoăng koi pơlât a veăng khăm pơlât  a hơnăm  la ngiâ, vâ châ tơ’mô [ă kơlo ki iâ dêi Kho#i Tơru\m cheăng mâu kong têa ki Tơru\m [ă Mơnhông cheăng kâ. Troh nôkố, Hàn

A Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định