Tăng ngăn hâi: 20/1/2021


 

VOV4.Sêdang - Kơxê lơ 19/1, a Hngêi Kuo#k ho#i, {ơrô Ho#i đong tâ ph^u tơnêi têa tơku\m po rôh hôp tơbleăng mâu hnoăng cheăng ki ai tơdjâk troh hbrâ ăm tơdroăng ki tơku\m po Rôh hôp lâp tơnêi têa tơbleăng hnoăng cheăng tâ ph^u khu kăn Kuo#k ho#i hneăng 15 [ă hneăng hôp Ho#i đong hnê ngăn kuăn pơlê rêm râ hơnăm 2021 – 2026.

Pôa Nguyễn Hạnh Phúc, kăn xiâm chêh tôm xo rơkong Kuo#k ho#i, kăn pơkuâ {ơrô cheăng Kuo#k ho#i, kăn pơkuâ Ho#i đong tâ ph^u tơnêi têa ăm ‘nâi, tiô tối hdrối Rôh hôp ‘no tơdrêng tung um tơvi tung lâp tơnêi têa vâ séa ngăn tơdroăng pơkâ dêi Khu xiâm pơkuâ tơdroăng kal kí tối tơbleăng hnoăng cheăng tâ ph^u mâu kăn Kuo#k ho#i hneăng 15 [ă khu kăn Ho#i đong hnê ngăn kuăn pơlê rêm râ hơnăm 2021 – 2026 kô po sap ing hâi lơ 21/1/2021.

Pôa Nguyễn Hạnh Phúc, tối nhên, kố cho Rôh hôp ki kal, châ tơku\m po hdrối Hneăng hôp Đảng lâp tơnêi têa rôh má 13, xua mê, hnoăng cheăng hbrâ rơnáu kal pêi pro kơtăng, krâu, tơniăn.

 

Katarina Nga tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định