Tăng ngăn hâi: 10/10/2020

 

 

 

 

VOV4.Sêdang - Kơxê lơ 9/10, pôa Trần Thanh Mẫn, Kăn pơkuâ hnê ngăn cheăng Đảng tơnêi têa, Kăn hne engăn Vi [an xiâm mât tra#n tơnêi têa Việt Nam hiăng pơkuâ roh hôp séa ngăn tơdroăng hbrâ ăm tơdroăng mơ’no tơdrêng tung um tơvi ‘’Lâp tơnêi têa tơdjuôm ivá kum mâu ngế kơtiê’’ hơnăm 2020 kô tơku\m po a 8 chô kơmăng hâi lơ 17/10. Troh nôkố hiăng ai 54 tíu pêi cheăng khu pú hên [a\ ngế krê môi tuăn [a\ k^ môi tuăn kơxo# liăn lối 467 rơtal liăn. Drêng khu tê mơdró [a\ kuăn pơlê tơdjâk xua pơrea\ng Covid 19, pôa Trần Thanh Mẫn pơkâ thế mâu khu ki xiâm ối a ko thăm mơhnhôk mâu khu pú hên, ngế krê môi tuăn [a\ k^ môi tuăn tơdroăng ‘’Lâp tơnêi têa tơdjuôm ivá kum mơngế kơtiê’’ ki rơhêng vâ tối cho mơhnhôk tơdroăng veăng mot kum dêi Mât tra#n mâu râ, mâu khu tơru\m cheăng tung tơdroăng mơhnhôk mâu khu râ veăng to\ng kum mơngế kơtiê [a\ tơdroăng rêh ối pơlê pơla.

A Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định