Tăng ngăn hâi: 27/8/2020

 

VOV4.Sêdang – Tung 2 hâi lơ 25 [ă 26/8, Đảng [o# Kho#i mâu kơ koan [ă khu mơdró kong pơlê Dak Lak tơku\m po hneăng hôp mâu kăn rôh má 12, hneăng hơnăm 2020-2025. Tối tơbleăng kal kí a hneăng hôp, hneăng 2015-2020, Đảng [o# kho#i mâu kơ koan [ă khu mơdró kong pơlê Dak Lak hiăng hbrâ hơ’leh nếo tơdroăng hnê, tơdroăng pơkuâ mơhno, pê klêi mâu tơdroăng pơkâ, veăng ‘no hnoăng kal kí ăm ‘na mơnhông cheăng kâ-rêh ối tơchoâm dêi kong pơlê Dak Lak. 


Heăng hôp Đảng [o# mâu kơ koan [ă khu mơdró kong pơlê Dak Lak hneăng 2020-2025

 

 

Tơdrêng amê, hlê ple\ng nhên ‘na tơdroăng cheăng mơjiâng Đảng dêi khu râ kăn, khu tơru\m cheăng Đảng, kăn [o# đảng viên châ mơdêk tơ-[rê; hlê ple\ng hnoăng cheăng tơná, ‘nâi rak vế pro tiô luât. Hneăng hôp Đảng [o# Kho#i mâu kơ koan [ă khu mơdró kong pơlê Dak Lak hiăng tâ ph^u rah xo khu kăn hneăng hơnăm 2020-2025 ai 30 ngế mê cho, tâ ph^u rah xo khu kăn Đảng, Vi [an pơkuâ cheăng, pơkâ hâi tâ ph^u rah xo kăn hnê ngăn Đảng. Hneăng hôp tơbleăng pêi 11 pơkâ ki xiâm, 8 tơdroăng kal pêi pro tung la ngiâ.

Gương tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định