Tăng ngăn hâi: 26/7/2020

VOV4.Sêdang - Mơngế Rơteăng a thôn Kon Klốk, cheăm Đăk Mar, tơring Đăk Hà, kong pơlê Kon Tum ối rak vế hên khôi túa leh mơd^ng. Mê cho T^ng kleăng kơneăng têa, T^ng kâ báu nếo, T^ng to kuât nếo [ă hên h^n mâu t^ng ki ê. Tung tơrêm túa mơd^ng mê ôh tá păng lôi chêng koăng [ă mâu tơdroăng rơngê ting ting, túa kơhnhon xuâng tiô khôi vâi krâ nah dêi mơngế Rơteăng.

 

 

Jâ Y Khar, cho ngế ki rơkê dêi thon Kon Klốk, cheamư Đăk Mar, tơring Đăk Hà, kong pơlê Kon Tum tối: Sap ing roh chal vâi krâ nah, kuăn pơlê tung thôn kố hiăng rơtế dêi pó lăm tăng kơnho\ng têa vâ kleăng kơneăng têa. Ing kơnho\ng têa mê, kuăn pơlê hiăng kleăng pro kơneăng vâ pơtroh a tơrêm rơpo\ng hngêi. Nôkố, Leh mơd^ng ki mê xuân ối pơtối châ rak vế, vhâ tơbâ ăm rêm ngế hlê ple\ng ‘na khoi túa, vêa vong ki le\m tro dêi hdroâng kuăn ngo.

T^ng kleăng kơneăng tê vâi hiăng hbrâ rơnáu krâu rơhí rơhó păng ‘nâg, tâng ai kơnho\ng têa ki le\m mê kô vêh pơtroh ăm tơdroăng ki kro mơdro\ng ăm rêm ngế, rêm rơpo\ng hngêi, ôh tá châi tamo, ôh tá tro pơreăng. Tung tơdroăng ki mơd^ng mê, kuăn pơlê kô hbrâ dêi môi to chu lơ í vâ krâ pơlê pôe xo mơheăm, klêi mê, xo 3 kơto mơheăm hdrế tung têa kơneăng, tơkôm mơheăm khêi châ mot tung têa, vâi tơvât tơdâng tơ’mô tung têa kơneăng mê tá troh têa hiăng hnăng le\m krâ pơlê kô ôu mơnúa hdrối vâ ‘nâi têa ki mê ga ti lâi, ing mê ah nếo chiâng vâ mơnhên têa ki mê hôm chiâng tơxâng vâ ăm kuăn pơlê ôu kâ há.

 

 

Khu to\n chêng tơgôu koăng hơnăm ối nếo thôn Kon Klốk

 

A thôn Kon Klốk, cheăm Đưk Mar, tơring Đăk Hà, kong pơlê Kon Tum, T^ng kâ báu nếo xuân ối châ rak vế rêm hơnăm. T^ng ki kố vâi hmâ po klêi kơ’nâi pôa báu, têng báu [ă châ tâ tng kơxâk. Chiân báu vêh troh a hnôu, rơpo\ng kô pôh í [ă hbrâ drôu xiâm vâ rơkâu xối xeăng. Mơhéam í kô châ rơpo\ng hngêi xúa vâ pik a kơxâk báu, kông hêo to a hnôu [ă péa pâ péa hnôu.

Kố cho tơdroăng ki rơkâu xối châ pêi pro rêm hơnăm, ga ai pơxúa kân khât vâ pơ-ôu kơ ‘noăng báu dêi khu xeăng ki hiăng pơtroh ăm kuăn pơlê. AI môi tơdroăng mơd^ng nêo dêi kuăn pơlê Kon Klốk ôh tá păngu lôi, mê cho T^ng to kuât nếo. Maluâ ôh tá tơku\m po đi đo, bu po tung pơla ‘mâi rơnêu kuât, ‘mâi rơnêu kuât, la t^ng ki kố hmâ po ôu kâ kân ‘nâng. Rêm hdroh pơlê pơkâ athế ‘mâi rơneue kuât pơrá athế tối pơtâng ahdrối ăm vâi krâ-nho\ng o hdrối mê plâ to lâi khế, vâ vâi krâ ‘naia kơd^ng, vâ ai liăn ngân rô kơpôu, chu tơku\m po mơd^ng. Klêi kơ’nâi ai rơkong tối pơtâng dêi krâ pơlê, tâi tâng kuăn pơlê pơrá veăng pêi pro.

Klêi kơ’nâi pro kuât, rêm ngế tung thôn rơtế dêi pó pêi pro mâu tơdroăng mơd^ng, klêi mê, vâi ối tâ tá, ôu kâ, hơdruê xuâng [ă hên ki ê hía. Drêng mê, mâu vâi krâ kô hơ’muăn tối ăm khu rơxông nếo tơmâng tơdroăng hơ’muăn ‘na tơdroăng ki mơjiâng pơlê, mâu tơdroăng ki xahpá, xuân môi tiah ivá cheăng ki vâ mơjiâng môi to kuât.

Jâ Y Khar, mơngế ki rơkê ‘na tơdroăng vâi krâ nah, a thôn Kon Klốk, cheăm Đăk Mar, tơring Đăk Hà, kong pơlê Kon Tum tối ăm ‘nâi: Thôn dế nôkố ối ai 3 khu to\n chêng tơgôu koiăng. Tung mê, khu to\n chêng vâi krâ [ă khu droh rơtăm rêm khu ai 25 ngế, khu vâi hdrêng ai 30 ngế. Mâu khu to\n chêng tờôu koăng pơrá veăng pêi pro mâu hâi leh mơd^ng dêi pơlê [ă lăm mơđah hên tíu tung [ă kong pơlê ki ê. Mâu hơnăm achê pơla kố, xuân hiăng ai hên ngế troh a thôn Kon Klốk vâ ti stăng ‘nâi, tơmâng tơdroăng to\n chêng tơgôu koăng a tíu kố.

 

Hlá tơbeăng Kon Tum

Nhat Lisa tơplôu [ă tơbleăng

 

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng