Tăng ngăn hâi: 3/10/2020

 

 

Tiô khu ngăn ‘na cheăng kâ tơru\m [ă Mơnhông mơdêk thôn pơlê, lâp tơnêi têa nôkố ai vâ chê 18 rơtuh ngế pêi cheăng tung mâu kơvâ pêi chiâk deăng, păn ká xi xo\ng, tung mê ai 4,31 rơtuh ngế pêi cheăng châ hriâm tơniăn. Hneăng hơnăm 2010 – 2020, hiăng ai 2,5 ngế pêi cheăng thôn pơlê châ hnê ăm cheăng pêi tiô tơkêa 1956. Tung 10 hơnăm hdrối, lâp tơnêi têa ai dâng 850 ngế veăng tung tơdroăng cheăng hnê ăm mâu ngế pêi cheăng ăm kơvâ pêi chiâk deăng. Khu xiâm ngăn chiâk deăng [ă Mơnhông mơdêk thôn pơlê dế rak ngăn 32 to trung Đăi hok, Kao đăng hnê ăm mâu ngế pêi cheăng, kơmăi kơmok rơxông nếo; hiăng mơjiâng châ 140 tơdroăng, hlá mơ-éa hnê [ă 34 tơdroăng cheăng kum ăm hnoăng cheăng hnê hriâm.

Nôkố, lâp tơnêi têa ai lối 52 rơpâu khu mdró kâ mơjiâng pro, tê mơdró kế tơmeăm pêi lo ing chiâk deăng, ká xi xo\ng, tung mê ai 44 to ko\ng ti châ mơnhên cho khu mơdró kâ xúa kơmăi kơmok rơxông nếo.

A hneăng hôp, mâu kăn hiăng tối hên tơdroăng [ă ‘na tơdroăng ki hnê hriâm cheăng tung mơnhông mâu ngế pêi cheăng xúa tung pêi chiâk deăng kơmăi kơmok rơxông nếo. Hên mâu kăn tối tiah kố, kuăn pơlê tá hâi tơmâng ngăn khât [ă tá hâi kơhnâ [ă tơdroăng ki hriâm cheăng. Kuăn pơlê hbrâ rơnáu tơmâng xo tơdroăng pêi chiâk deăng xúa kơmăi kơmok rơxông nếo tâng yă tê kế tơmeăm tiô kơmăi kơmok rơxông nếo bu tơ’mô [ă yă tê tung kơchơ dêi mâu kế tơmeăm tê hên h^n mê ôh tá tơdâng tơ’mô.

Hên mâu kăn tối, mâu kế tơmeăm hbrâ tung hnê cheăng pêi nôkố xuân kal athế châ tơmâng ngăn. Tiah mê, kal hbrâ mâu kế tơmeăm ki chiâng vâ xúa tơdrêng teăng ăm mâu kế tơmeăm pơkâ [ă lơ gât. Pôa Hoàng Trọng Vinh, kăn pơkuâ [ơrô hnê cheăng pêi, Khu ngăn cheăng pêi, mố đo#i tro rong [ă rêh ối pơlê pơla kong pơlê Lâm Đồng tối tơdroăng ki tơmiât dêi tơná.

‘’Kal tơmâng ngăn troh tơdroăng ki ‘no liăn cheăng ăm mơnhông mơdêk pêi chiâk deăng xúa kơmăi kơmok rơxông nếo, hnê cheăng pêi [ă mâu ngế pêi cheăng a thôn pơlê, ví tơdroăng ki roê kơmăi kơmok kế tơmeăm tro môi tiah túa pơkâ. Roê túa pơkâ troh a hngêi ôh tá tơtro [ă tơdroăng ki ai khât dêi kuăn pơlê ki pêi chiâk deăng. Tiah mê pin athế ‘no liăn cheăng, pơtih ‘no liăn vâ kuăn pơlê ki pêi chiâk deăng châ pơchoh tơnêi mê athế roê kơmăi pơchoh ăm vâi pơchoh tơnêi ăm vâi hlo mê ah hnê mơhno ăm vâi tơdroăng ki rơnêu kơmăi gá tiah lâi.

{ă ki hên mâu kế tơmeăm tung kơmăi gá bô bối dêi rơpó mê kuăn pơlê chiâng vâ rơnêu, mê ôh tá chiâng kơchuâ tung lơgât mê vâi ôh tá chiâng hriâm’’.

Hên mâu kăn môi tuăn [ă túa pơkâ kal pơtối hnê cheăng pêi ăm mâu ngế pêi chiâk deăng xúa kơmăi kơmok rơxông nếo la kal hơ’leh, hơ’leh ‘na mâu ngế, mâu ngế ki hriâm, tíu hnê cheăng, troăng hơlâ to\ng kum. Tơdroăng hnê cheăng pêi athế tơku\m tung kơmăi kơmok ki lâi, kơvâ cheăng ki lâi tơtro [ă tơdroăng cheăng tung la ngiâ [ă vêh xúa dêi kơvâ pêi chiâk deăng; athế rah chêh mơ-éa, [ai hnê tơtro [ă pơtối to\ng kum kuăn mơngế, thái hnê, kơ-[ăng tăng, troăng hơlâ pơkâ ăm tíu ki hnê.

Tơdroăng ki kal cho hnê athế hnối xúa tơdroăng ki hiăng hlê ple\ng tung tơdroăng ki ai khât; tăng tíu tê ăm mâu kế tơmeăm kơmăi kơmok rơxông nếo, tơtro [ă tơdroăng pêi cheăng [ă khu mơdró kâ, tơru\m mâu tíu roê [ă tíu tê. Pôa Lê Đức Thịnh, kăn pơkuâ Khu ngăn cheăng kâ tơru\m cheăng [ă Mơnhông mơdêk thôn pơlê tối tiah kố, mâu rơkong tơpui tối kố cho tơdroăng ki kal vâ pơtối veăng tơpui tối, tí tăng ‘nâi ple\ng mơjiâng troăng hơlâ ‘na hnê cheăng pêi tung mơnhông mâu ngế pêi cheăng xiâm cho kơvâ pêi chiâk deăng xúa kơmăi kơmok rơxông nếo ăm hneăng hơnăm ki pơtối.

‘’Mâu rơkong tơpui tối cho tơku\m [ă môi tuăn a mâu tơdroăng môi tiah kal pơtối hnê mâu ngế pêi cheăng, malối cho mâu ngế cheăng ki rơkê ple\ng. Tung pêi chiâk deăng mê mâu ngế cheăng xúa kơmăi kơmok rơxông nếo tung pêi cheăng kâ cho tơdroăng ki kal [ă kố cho môi tơdroăng cheăng tung la ngiâ [ă môi kơvâ cheăng, gá kô cho môi tơdroăng cheăng ki xiâm vâ pin chiâng mơnhông thôn pơlê tối tơdjuôm [ă pêi chiâk deăng tối krê [ă tơdroăng ki mơnhông mơdêk tung la ngiâ.

H’Xíu H’Mok chêh

Katarina Nga tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định