Tăng ngăn hâi: 3/7/2019

VOV4.Sêdang - Vâ pó vâi krâ nho\ng o [ă pú hmâ ‘nâi tơ’nôm ‘na pơreăng châi tung mâ xuân môi tiah tơdroăng hbrâ mơdât pơreăng kố, [ok thái pơkeăng Nguyễn Thị Minh Hải, kơvâ ngăn pơlât mâ Clocom – Ki lu\m rơtâ tá mâ - tung dế mâ - Hngêi pơkeăng pơlâ mâ kong pơlê Dak Lak, tiâ kơ êng.

 

 

 

 

 

 

Êng: Ô [ok thái pơkeăng! Ki lâi ăm ‘nâi môi ngế tro châi mâ xua hơnăm hiăng krâ?

 

{ok thái pơkeăng Nguyễn Thị Minh Hải: ‘Na ki ăm ‘nâi châi  ngế ki châi mâ mê mê ôh tá tâ châi klâi ôh, bú ngăn rế ôh tá kơtah le\m, oh pá xao hlo tê. Ngăn ki râ lơ oh gá pơrá phá, ki châi gá pơrá phá há ki ôh tá xao hlo gá xuân pơrá phá. Tâng tơdroăng châi tung dế mâ nu\m nheăn lơ tơdroăng châi xua ing hơnăm hiăng krâ, ngế ki mê ngăn kô rế ôh pá xao hlo, thăm rế ó tâ nếo, thăm ngế ôh tá xao hlo hên tâ. Tâng tơdroăng pro chiâng tât, lơ hâ troăng mơheăm hâ, mê ngế ki châi kô kơdrâ ôh tá xao hlo. Ngế ki mê koi hlâk môi rơngai  troh kơxo ah  plêk mâ kơdrâ ngăn ôh tá xao hlo môi pâ mâ. Ki ăm ‘nâi má péa cho ngế ki mê ngăn um ôh tá tơdrăng le\m, ngăn hlo môi tiah tơviâ tơve#ng, ngăn loăng môi tiah chong  ôh tá tơdrăng ‘nâ ngăn um ka rê môi tiah tơviâ pung pêap. Má pái nếo ngăn tu\m tơmeăm chiâng môi tiah rế ku\n, oh tá môi tiah hmâ hlo hdrối nah, mơngiơk mâu tơmeăm xuân hơ’lêh phá tơ ê há  ‘nâ hía ngế ki mê kô hlối ôh tá xao hlo, bú hlo to rơbông prăng lơ ngre ngró ‘na ngiâ, hlối pro ôh tá xao hlo mâ ki tung dế.

 

Êng: Mâu ngế ki tiah lâi kố tơ’lêi tro châi mâ xua hơnăm hiăng krâ  ô [ok thái pơkeăng?

 

{ok thái pơkeăng Nguyễn Thị Minh Hải: Má môi ngế kia ai tơdroăng châi nu\m nheăn tá tuýp 1 [ă tuýp 2  kô tơ’lêi pro châi tung dế mâ xua nu\n nheăn pro mâ ôh tá xao hlo. ‘Na tơdroăng mâ pto ôh  tá xao hlo  cho tơdroăng châi xua hơnăm hiăng krâ hmâ trâm a mâu ngế sap ing 45, 50 hơnăm tơngi klêng. ‘Na  tơdroăng ki pro hâ, tât troăng mơheăm xuân hmâ trâm a mâu hơhnăm hiăng hên sap 45-50 hơnăm tơngi klêng. ‘Na tơdroăng châi tung dế mâ mê kô trâm a tâi tâng mâu ngế xap ối nếo troh hiăng krâ.

 

Êng: Nôkố ai mâu tơdroăng pêi pro ki lâi vâ pơlât tơdroăng pro mâu ôh tá xao hlo môi tiah mâu hơnăm hiăng krâ ô [ok thái pơkeăng ?

 

{ok thái pơkeăng Nguyễn Thị Minh Hải: Nôkố ai hên troăng hơlâ pơlât mâu tơdroăng ki pro mâ ôh tá xao hlo mê, tá tơdroăng pơlât Nội khoa [ă pâ mâ. Mái môi, ngế ki mê kô chiâng pâk pơkeăng a mâ. Pơkeăng kố gá kô pro ăm tâk ki mơdât lơ pro u\m a tíu mơhu kuăn, mơdât tâk troăng mơheăm. Mâu pơkeăng mê kô châ pâk vâ mơdât lơ chiâng ai mâu mơheăm lo hmâng vâ tung mâ. A mâu ngế ki tro châi tíu ki tung dế mâ xúa nu\n nheăn, tât troăng mơheăm, rế pro ôh tá xao hlo mâ xua hơnăm hiăng krâ, tung pơla pơreăng rế râ kô pro ăm hlo mâu troăng mơheăm ku ku\n ki tơviah a tung dế mâ. Mâu troăng mơheăm lo ki hmâng vâ kố kô tơ’lêi pơchêh, pro chiâng lo mơheăm tung mâ pro ăm ngế ki mê ngăn rế pá xao hlo. Xua mê, thế pâk pơkeăng a mâ vâ kơdroh ki pro tâk rế hên troăng mơheăm ku ku\n ki ôh tá chói hlo a tung dế mâ.

‘Na tơdroăng pâ, tâng pâ pơlât xo ah hmối kô pro rế châi ó tâ, pâ pơlât kô pá tâ. Túa pâ pơlât mê bú kum ăm ngế ki oh tá xauo hlo mê rak dế mâ lơ ăm xao gá bu iâ tê. Gá ôh tá môi tiah tơdroăng pâ pơlât kloăng mâ, klêi hiăng hơ’lêh kloăng mâ  ki nếo, ngăn kô hlo môi tiah hmâ. Nôkố a hngêi pơkeăng pơlât mâ hâi pâ pơlât peăng  kơ’nâi mê bú pâk pơkeăng ăm ngế ki châi mâ tê. Mâu ki lâi kal vâ pâ pơlât thế lăm pâ pơlât a hngêi pơkeăng xiâm a Hà Nội, lơ a pơlê kong kân Hồ Chí Minh.

 

Êng: Ô [ok thái pơkeăng? Tơdroăng pâk pơkeăng kóo hmâ ton to lâi?

 

{ok thái pơkeăng Nguyễn Thị Minh Hải: Ngăn a mâu tơdroăng châi ki pơráphá. Nôkố ngế ki pơlât a hngêi pơkeăng pơlâ Mâ châ pâk pơkeăng ki iâ gá 3 troh 6 hdrôh. Klêi mê kal châ [ok thái pơkeăng khăm pơlât, tối tơdroăng pơlât ki pơtối.  Ai ngế ki ‘nâ kô pơtê pâk la xuân ai ngế ki ‘nâ kô châ pâk ton iâ kơtăn rôh pâk ki hdrối [ă kơ’nâi. Ki khât gá ngế ki châi mâ peăng kơ’nâi mơhé ôh tá pâk pơkeăng xuân thế lăm khăm đi đo. Tâng ôh ngế ki châi mâ kô chiâng khăm ngăn dêi mâ a hngêi. Kô chiâng tât dêi tơrêm pâ mâ vâ ngăn kô’nâi dêi mâ hôm rế pá xao hlo há lơ ôh. Lơ rêm khế thế lăm pơlât vâ [o thái pơkeăng tối ăm ‘nâi hôm pơtối pâk pơkeăng nếo há lơ ôh.

 

Êng: Tơdroăng châi mâ hiăng krâ kô chiâng hbrâ mơdât môi tiah lâi, ô [ok thái pơkeăng?

 

{ok thái pơkeăng Nguyễn Thị Minh Hải: Ai mâu tơdroăng châi kô chiâng vâ hbrâ mơdât [ă ai mâu tơdroăng châi ôh tá chiâng vâ hbrâ mơdât. Pơtih tơdroăng châi ‘na pro rế tâk troăng mơheăm ku ku\n tung châ mê ôh tá chiâng vâ hbrâ mơdât. ‘Na mâu tơdroăng châi môi tung dế mâ xua tro nu\m nheăn, hâ troăng mơheăm mâ đi đo hmâ trâm a mâu ngế hơnăm hiăng krâ. Ngế ki nu\n nheăn kal thế séa ngăn troăng mơheăm le\m. Laga, mơhé séa ngăn tro troăng mơheăm mê kơ’nâi ton ing mê ah, sap ing 10 hơnăm tơngi klêng kơxo# mơngế ki châi mâ xua tro nu\n nheăn chiâng chaia ki ê kô rế hên la tơdroăng séa ngăn tro tơdroăng châi kô kum ăm ki lơ pro chiâng châi tơdroăng ki ê mê pôi tá châi râ, iâ tơdjâk troh mâ tâ. {ă mâu ngế ki châi mâ xua kơtêi kơtâu têi, ai rơmâ tung mơheăm mê thế pơlât tơniăn mê mâ kô le\m tâ.

 

Êng: Hôm mơnê kô [ok thái pơkeăng!

 

Thu Huế - Quang Nhật chêh

Gương tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng