Tăng ngăn hâi: 28/9/2020

 

 

 

VOV4.Sêdang - A pơlê kong kơdrâm {uôn Ma Thuột, Dak Lak hiăng po hneăng hôp tơpui tơno ‘’hnê tơdroăng mơnhông mơdêk mơngế cheăng xúa kơmăi kơmok ki dâi le\m‘’ ăm mâu kong pơlê kơpong Tơdế tơnêi têa têa – Tây Nguyên xua khu xiâm ngăn hnê hriâm (khu xiâm ngăn cheăng pêi mô đo#i rong [ă pơlê pơla. A hneăng hôp, hên mâu kăn vâ môi tuăn [ă troăng hơlâ kal pơtối hnê mơhno mơngế pêi chiâk deăng xúa kơmăi kơmok ki dâi le\m la kal thế ‘mâi hơ’leh, thế hơ’leh mơngế, mơngế hriâm, ‘na mơngế cheăng, mơngế hriâm.

  

Tâi tâng a hneăng hôp

 

Tíu hnê hriâm cheăng pêi, hlối ai luât pơkâ to\ng kum amê há. Tơdroăng hnê hriâm thế tơku\m a tơdroăng cheăng ‘na kơmăi kơmok, ‘na tơdroăng cheăng ki lâi xuân rơtế [ă tơdroăng ‘mâi mơnhông kơvâ pêi chiâk deăng; thế ’mâi chêh tơdroăng hriâm [ai hnê ăm tơtro [ă pơtối veăng kum kuăn mơngế; thái hnê, tíu hnê, tơmeăm pêi vâ hnê, luât pơkâ to\ng kum ăm tíu hnê. Tơdroăng ki kal cho hnê thế hlối ai kơmăi xúa pêi vâ re\ng hlê; tăng tíu tê tơmeăm pêi lo ki xúa kơmăi kơmok dâi le\m, rơtế [ă pêi cheăng [ă khu mơdró, tơru\m [ă tăng tíu rôe tíu tê.

Gương tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định