Tăng ngăn hâi: 4/9/2020

 

 

 

 

VOV4.Sêdang - Kơxo lơ 3/9, a Hà Nội, Khu xiâm pơkuâ ‘na pêi chiâk deăng [a\ mơnhông mơdêk thôn pơlê tơku\m po ‘’Hneăng hôp hbrâ mơdât pơrea\ng a kuăn kiâ kong’’. Hneăng hôp tơku\m mơnhên tơdroăng hbrâ mơdât pơrea\ng a kuăn kiâ kong’’. Hneăng hôp tơku\m mơnhên tơdroăng hbrâ mơdât pơrea\ng a kơpôu ro chu, í peâp [a\ ká xi xo\ng 8 khế kố nah [a\ troăng hbrâ mơdât pơrea\ng tung mâu khế mơ’nui hơnăm kố.

Troh nôkố lâp tơnêi têa ai 5 tíu pơrea\ng kơ-ôk í peâp tá hâi hluâ 21 hâi. Tâng pơchông [a\ roh kố hơnăm nah, kơxo# pơrea\ng tâk 2 xôh [a\ kơxo# í peâp tro pơrea\ng thế prâu tah tâk lối 2,8 xôh. Tơdjâk pơrea\ng hbáu mông tơlo\ng kơchuôp chêng [a\ ngiât tuăn chu, mâu pơrea\ng xông tâ tú tơprâ tơpru\ng a mâu pơlê. ‘Na pơrea\ng châi klêa chu châu Phi hiăng ai 98% kơxo# cheăm tung lâp tơnêi têa tơbleăng tâi pơrea\ng, tơniăn mâu pơkâ ăm tơdroăng tơku\m po vêh păn, păn tơ’nôm chu nếo.

A Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định