Tăng ngăn hâi: 3/12/2020


 

VOV4.Sêdang - Sap ing hâi lơ 2 troh lơ 4/12/2020, a Hà Nội, Hneăng hôp khu kăn lâp tơnêi têa mâu hdroâng kuăn ngo Việt Nam rôh má II hơnăm 2020 châ tơku\m po pơxá ‘’Xua hlá cơ khên tơnôu dêi Đảng, mâu hdroâng kuăn ngo tơdâng tơ’mô, tơru\m, loi nhuo#m, to\ng kum dêi pó, mơdêk ivá rơtế mơnhông mơdêk [ă tơnêi têa’’.

 

 

 

Hôp tối tơbleăng ‘na Hneăng hôp khu kăn lâp tơnêi têa mâu hdroâng kuăn ngo rôh má 2

 

Châ tơku\m po 10 hơnăm môi hdroh, Hneăng hôp khu kăn lâp tơnêi têa mâu hdroâng kuăn ngo Việt Nam rôh má II hơnăm 2020 cho hâi mơd^ng kân dêi hdroâng kuăn pơlê mâu hdroâng kuăn ngo Việt Nam, cho rôh vâ pin hvái ngăn tung pơla mơnhông mơdêk, mâu tơdroăng ki pêi pro klêi dêi hnoăng cheăng hdroâng kuăn ngo, troăng hơlâ to\ng kum hdroâng kuăn ngo, mâu ivá mơ-eăm tung rêm kơvâ cheăng dêi tơdroăng rêh ối cheăng kâ pơlê pơla kơpong hdroâng kuăn ngo [ă peăng kong ngo; malối cho hơnăm 2010 – 2020. Hneăng hôp kố veăng ai mâ dêi 1.600 rơpâu ngế [ă 300 ngế mâu ngế ki châ krếo thế.

 

Katarina Nga tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định