Tăng ngăn hâi: 23/11/2020

 

 

 

VOV4.Sêdang - Kơxo lơ 23/11 a Hà Nội, Khu xiâm pơkuâ ‘na pêi chiâk deăng [a\ mơnhông thôn pơlê mơgêi 2 hơnăm pêi pro pơkâ 52 dêi Chin phuh ‘na mơnhông kơvâ cheăng a thôn pơlê. Tơdroăng mơnhông kơvâ cheăng a thôn pơlê, rak vế [a\ mơdêk pơlê pêi cheăng a thôn pơlê kum kal khât vâ mơnhông mơdêk cheăng kâ – tê mơdró ai pơxúa kal khât [a\ tơdroăng hơ’leh cheăng kâ, mơnhông mơdêk cheăng kâ – rêh ối pơlê pơla thôn pơlê tiô troăng xúa kơmăi kơmok tiô rơxông nếo [a\ rak vế, mơnhông mơdêk khôi túa le\m tro hdroâng kuăn ngo.

Troh nôkố lâp tơnêi têa ai 817 rơpâu khu tơru\m pêi kâ a thôn pơlê [a\ khu tê mơdró ku\n [a\ krâ kơvâ, khu tơru\m cheăng, tôh tơru\m cheăng [a\ rơpo\ng, diâp 119 rơpâu tíu cheăng tâng pơchông [a\ hơnăm 2017 ahdrối Pơkâ kơxo# 52 dêi Chin phuh châ tơbleăng ăm pêi pro.

Kơxo# mơngế pêi cheăng veăng pêi kâ tung kơvâ kố lối 2,3 rơtuh ngế pêi cheăng, tung mê kơxo# mơngế pêi cheăng đi đo châ 75%, ki ê cho pêi cheăng tiô rơnó.

A Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định