Tăng ngăn hâi: 22/1/2021

 

 

 

VOV4.Sêdang - Kơxo lơ 20/1, po hneăng hôp tung lâp tơnêi têa tơbleăng tơdroăng tâ ph^u rah xo kăn Kuo#k ho#i hneăng 15 [ă mâu kăn Ho#i đong hnê ngăn rêm râ hneăng hơnăm 2021-2026. Hneăng hôp tơku\m po mơ’no tơdrêng ing tíu hôp Diên Hồng, Hngêi pêi cheăng Kuo#k ho#i [ă 63 tíu mơ’no ing mâu kong pơlê, pơlê kong kơdrâm tung lâp tơnêi têa.

 

Hà Nội tơku\m po rah xo kăn teăng mâ Kuo#k ho#i - Ho#i đông kuăn pơlê.

 

Pôa Nguyễn Phú Trọng, Kăn xiâm pơkuâ hnê ngăn Đảng, kăn xiâm hnê ngăn tơnêi têa tối tơbleăng hnê mơhno a hneăng hôp, thế rêm râ Đảng, mâu khu tơru\m cheăng Đảng, mâu kơ koan, khu tơru\m [ă mâu tíu pêi cheăng ai tơdjâk troh kal thế tơku\m hnê mơhno, tơbleăng tro troăng hơlâ, tơdroăng cheăng dêi hneăng tâ ph^u, vâ hneăng ta ph^u Kuo#k ho#i 15 [ă  tâ ph^u rah xo kăn hnê ngăn Ho#i đong rêm râ hneăng hơnăm 2021-2026 châ tơ-[rê hên má môi [ă chiâng hâi hôp dêi tâi tâng kuăn pơlê.

A hneăng hôp, mâu kăn hiăng tơmâng hnê mơhno kơxo# 45 dêi khu xiâm kăl kí ‘na hnê mơhno hneăng tâ ph^u rah xo kăn Kuo#k ho#i hneăng 15 [ă tâ ph^u rah xo mâu kăn Kuo#k ho#i hneăng 15 [ă tâ ph^u rah xo kăn hnê ngăn Ho#i đong rêm râ hneăng hơnăm 2021-2016. Tơdroăng hnê mơhno dêi Ngế pro xiâm hnê ngăn Chin phuh ‘na tơku\m tâ ph^u rah xo kăn Kuo#k ho#i hneăng 15 [ă mâu kăn Ho#i đong hnê ngăn kuăn pơlê rêm râ hneăng hơnăm 2021-2026. Hnê ‘na tơdroăng cheăng rah xo kăn Kuo#k ho#i má 15 [ă mâu kăn hnê ngăn Ho#i đong rêm râ hneăng 2021-2026.

Hnê tơku\m po hneăng hôp [ă kuăn pơlê; tơdroăng tơbleăng inâi ngế cho  vâ lo tơbriât pro kăn Ho#i đong rêm râ a thôn, tôh kơpho#; tơdroăng hôp tơpui tơbleăng mâu kăn Kuo#k ho#i, ho#i đong hnê ngăn kuăn pơlê tung rôh tâ ph^u rah xo tơ’nôm.

Gương tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định