Tăng ngăn hâi: 4/8/2020

VOV4.Sêdang - Tung pơla tơdroăng ki pôa Donald Trump, Kăn xiâm pơkuâ kong têa Mih nếo achê pơla kố mơni kô ôh tá l^ng ăm kuăn pơlê tâ ph^u pôk Kăn xiâm pơkuâ kong têa Mih a hơnăm 2020, Chin phuh Mih [ă kô lo mơhnhôk ki veăng tâ ph^u rah xo pôa Donald Trump vêh mơnhên tối, hneăng tâ ph^u rah xo kô po a hâi lơ 3/11 la ngiâ tiô tơdroăng hiăng pơkâ. Tâi khu chêh hlá tơbeăng tơdroăng ‘’Face the Nation’’ a Rơ’jíu CBS, pôa Mark Meadows tối nhên, pôa Donald Trump tối tơdroăng ki tô tuăn ó khât tơdroăng ki tâ ph^u pơtroh a hngêi pơtroh hlá kơthô, drêng ai tơdroăng pơkâ pơtê hneăng tâ ph^u.

Tiah mê, pôa Mark Meadows vêh mơnhên tối, hneăng tâ ph^u kô po a hâi lơ 3/11 [ă Kăn xiâm pơkuâ ngăn kong têa kô chiâng ngế ki châ [lê trâng. Vâ môi tuăn tơdroăng ki pôa Mark Meadows hiăng tối, pôa Jason Miller, ngế hnê mơhno cheăng dêi tơdroăng mơhnhôk kuăn pơlê tâ ph^u rah xo pôa Donald Trump ai tơpui tung um tơvi ‘’Fox News Sunday’’ xuân mơnhên tối hneăng tâ ph^u xuân pơtối châ po a hâi lơ 3/11 [ă tơná pôa Donald Trump xuân rơhêng vâ hneăng tâ ph^u tro tiô hơnăm hiăng pơkâ.

 

Katarina Nga tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng