Tăng ngăn hâi: 14/1/2021


VOV4.Sêdang - Kơxo lơ 13/1, a Pơlê kong kân Hồ Chí Minh, jâ Đặng Thị Ngọc Thịnh, Kăn xiâm pho\ hnê ngăn tơnêi têa diâp inâi Ngế pêi cheăng rôh hơ’leh nếo ăm Hngêi pơkeăng Nhân dân 115. Xiâm kối Hngêi pơkeăng Nhân dân 115 cho Viện Kuân y 115 châ Khu xiâm pơkuâ ngăn lêng pơcháu ăm Vi [an hnê ngăn Pơlê kong kân Hồ Chí Minh a hơnăm 1989 vâ pro hnoăng cheăng khăm, pơlât.

Troh nôkố, klêi kơ’nâi 30 hơnăm mơjiâng [ă tơtêk, Hngêi pơkeăng hiăng chiâng hngêi pơkeăng kân má môi, tíu ki mơ’nui dêi Tơnêi têa ‘na ki rơkê, khoa hok kih thua#t [ă 1.600 to xoăng koi pơlât, rêm hâi pơlât ăm lối 350 ngế, khăm [ă pơlât ăm lối 6 rơpâu ngế ki ôh tá koi pơlât tung hngêi pơkeăng rêm hâi.

Hngêi pơkeăng Nhân dân 115 cho hngêi pơkeăng ki rơkê dêi Pơlê kong kân Hồ Chí Minh tung mơnhông kih thuât tí tăng trâu hơngế mâu kơvâ, môi tiah: Thần kinh, Thận niệu, Tim mạch [ă hên kơvâ ki ê.

 

Katarina Nga tơplôu [ă tơbleăng

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định