Tăng ngăn hâi: 30/11/2019

VOV4.Sêdang - Po tung 2 hâi lơ 28 [ă 29/11, Hneăng hôp mâu kuăn ngo tung kong pơlê Dak Lak rôh má 3 hơnăm 2019, pơxá ‘’Kuăn pơlê mâu hdroâng kuăn ngo tung kong pơlê Dak Lak pơtối rak vế tơdroăng tơru\m môi tuăn [ă pơtối mơnhông’’ hiăng châ tơniăn le\m. Hneăng hôp hiăng tối mâu tơdroăng pêi tơ-[rê tung mơdêk cheăng kâ-rêh ối pơlê pơla [ă pêi tiô pơkâ ‘na kuăn ngo, khe\n kơdeăn mâu hnoăng ‘no hiăng châ pêi pro tung rêm tơdroăng dêi rêm hdroânng kuăn ngo tung mơnhông mơdêk pêi pro tơ-[rê pơkâ dêi Hneăng hôp mâu hdroâng kuăn ngo rôh má 2 hơnăm 2014. Ing mê, mơhno, ô eăng [ă mơ’no hnoăng veăng ‘no dêi kuăn pơlê mâu hdroâng kuăn ngo tung tung tơdroăng kơdroh hrâ mơnguâ săm kơtiê. Mơjiâng thôn pơlê nếo, mơjiâng tơmeăm khoăng, pêi tiô pơkâ hdroâng kuăn ngo. Pak^ng mê, mơhno mâu tơdroăng ki hâi pêi pro, ki pro hâi tro, [ai hriâm ‘mâi rơnêu tung pêi pro tơdroăng ‘na pơkâ to\ng kum kuăn ngo.

 

 

Ô pôa, po hôp kân tung pơla lâp tơnêi têa dế mơ-eăm pêi klêi mâu tơdroăng pơkâ cheăng kâ rêh ối pơlê pơla pêi pro troh Hneăng hôp Đảng rêm râ, Hneăng hôp hdroâng kuăn ngo kong pơlê Dak Lak mơnhên inâi cho ‘’Kuăn pơlê mâu hdroâng kuăn ngo kong pơlê Dak Lak mơdêk ivá tơru\m [ă mơnhông’’. Ki khât, tơru\m đi đo cho ki xiâm vâ mơnhông tơtêk. {ă tơdroăng ki ai 49 hdroâng kuăn ngo rêh ối a Dak Lak, kong pơlê hiăng pêi pro tơdroăng ki tơru\m môi tiah lâi?

Pôa Lê Ngọc Vinh: Tơdroăng ki mơjiâng khu tơru\m tâi tâng kuăn pơlê tung kong pơlê đi đo cho tơdroăng ki rơhêng vâ ‘nâi ple\ng dêi khu pơkuâ ngăn Đảng, Ho#i đong hnê ngăn, Vi [an hnê ngăn  [ă malối cho khu pơkuâ sap ing kong pơlê troh a tơring, cheăm. Mê, chiâng vâ tối, khu tơru\m mâu hdroâng kuăn ngo đi đo châ rak vế tơniăn.

Tơdroăng mê, châ mơhno tối ing mâu tơdroăng tơ’noăng pâ nhuo#m tơnêi têa môi tiah tơdroăng ki mơjiâng thôn pơlê nếo; pêi pro mâu troăng hơlâ to\ng kum hdroâng kuăn ngo, malối cho kum dêi pó pêi mâu troăng hơlâ kơdroh tah hrâ mơngoâ kơdroh kơtiê, mê tung pơla hdrối nah, troăng hơlâ tơru\m mâu hdroâng kuăn ngo đi đo châ pêi pro, kring tơniăn tơdroăng kal kí châ rak vế.

Troăng ki pơkâ kơdroh tah hrâ mơnguâ kơtiê cho môi troăng hơlâ ki kân dêi Đảng, Tơnêi têa pin [ă châ tơtro\ng pêi pro tung kơpong hdroâng kuăn ngo. Tiah mê, kong pơlê Dak Lak hiăng pêi pro tơdroăng kố môi tiah lâi ô pôa?

Pôa Lê Ngọc Vinh: Nôkố, kong pơlê hiăng pêi châ tơ-[rê mâu tơdroăng dêi Tơnêi têa pơkâ thế, pơtih tơdroăng 135 mơjiâng pro hngêi trăng, troăng klông kơpong xơpá; mê nếo tơdroăng 755 kố ai 285 troăng hơlâ pơkâ tơleăng tơnêi ối ăm hdroâng kuăn ngo ki xơpá. Pak^ng mê, ối ai mâu troăng hơlâ to\ng kum rêh ối pơlê pơla ki ê pơrá châ tối tơbleăng pêi pro, xua mê, tung hnoăng cheăng kơdroh tah hrâ mơngoâ kơtiê xơpá hiăng hlo hơ’leh hên khât, kơxo# rơpo\ng kơtiê chu kơdroh rêm hơnăm châ sap ing 2,5 troh 3%, kơxo# rơpo\ng kơtiê cho hdroâng kuăn ngo mê kơdroh sap ing 3 troh 4%, malối, cho a mâu cheăm ki malối xơpá kơdroh hên tâ túa pơkâ troh 4% tung hơnăm.

 {ă Tây Nguyên tối tơdjuôm, Dak Lak tối krê, kơxo# rơpo\ng kơtiê ối hên, tiah mê kong pơlê châ ‘nâi xiâm kối cho ing lâi?

Pôa Lê Ngọc Vinh: Xiâm kối pro kơxo# rơpo\ng kơtiê ối hên, má môi cho ôh tá ai tơnêi pêi kâ, má 2 cho kơxo# kuăn mơngế lăm rêh ối hmâng vâ xuân ối hên; má 3 kơxo# liăn ‘no cheăng ăm kơpong hdroâng kuăn ngo xuân ối hên, ôh tá tơdâng tơ’mô.

Nôkố, krê ‘na troăng hơlâ ‘no liăn ăm kơpong hdroâng kuăn ngo xuân ối troh 118 hlá mơ-éa, laga kơxo# liăn ‘no cheăng tiô troăng hơlâ pơkâ tá hâi pêi châ tiô tơdroăng ki rơhêng vâ, mê hnoăng cheăng kơdroh tah hrâ mơnguâ kơtiê xơpá kơpong hdroâng kuăn ngo ối trâm hên xơpá, malối cho mâu kơpong ki malối xơpá, nôkố kong pơlê ai troh 50 to cheăm, kơpong 3, ai 20 rơpâu rơpo\ng kơtiê châ xúa ing tơdroăng 30a mê ối xơpá [ă tơkôm to a liăn ngân Tơnêi têa to\ng kum.

Hiăng châ ‘nâi nhên ki xiâm dêi tơdroăng kơtiê xahpá tung hnoăng cheăng ki kố, Dak Lak ai troăng hơlâ ki lâi vâ kum kuăn pơlê kơdroh tah kơklêa kơtiê xahpá?

Pôa Lê Ngọc Vinh: Tung la ngiâ kố ah, ngin kô tơku\m kơjo kum troăng hơlâ ki xing xoăng tơnêi ối, tơnêi pêi chiâk deăng ăm mâu rơpo\ng hdroâng kuăn ngo ki pá puât ‘na tơnêi tíu vâ pêi kâ; ki má péa, cho po rơdâ mâu túa cheăng veăng kum ‘na pêi chiâk pêi deăng, châ tơ-[rê tung túa cheăng kâ a pơlê cheăm hdroâng kuăn ngo; Ki má pái, cho to\ng kum tung hnoăng cheăng hnê hriâm khoa hok, cheăng kơmăi ăm vâi krâ-nho\ng o ki pêi chiâk pêi deăng, vâ pêi pro troh a túa pêi chiâk deăng ki pêi lo hên kế tơmeăm kâ; ki rơhêng vâ tối cho athế hnê khu droh rơtăm hdroâng kuăn ngo ai cheăng pêi.

Hneăng hôp mâu hdroâng kuăn ngo kong pơlê Dak Lak rôh má 3 hơnăm 2019 hiăng tơ-[rê tơniăn. Pâ êh pôa ăm ‘nâi, mâu troăng pơkâ ki kân dêi kong pơlê tung mâu hơnăm la ngiâ vâ pêi pro troăng hơlâ to\ng kum hdroâng kuăn ngo tiô hlá kơthô pơkâ mơ’no a Hneăng hôp môi tiah lâi?

Pôa Lê Ngọc Vinh: -Tung la ngiâ ah, Dak Lak ngin mơnhên cho tơku\m mâu troăng hơlâ pơkâ ki xiâm, má môi cho mơdêk ‘na tơdroăng ki pơkuâ, hnê mơhno dêi rêm râ Đảng, khu kăn pơkuâ, [ă khu tơru\m pú hên [ă tơdroăng ki tơru\m mâu hdroâng kuăn ngo; pêi pro mâu troăng hơlâ to\ng kum hdroâng kuăn ngo [ă tơdroăng tơ’noăng pâ nhuo#m tơnêi têa, ngăn kố cho hnoăng cheăng ki pêi pro tiah hmâ [ă tơdroăng ki kal dêi khu râ Đảng.

Khu tơru\m Đảng, khu kăn pơkuâ, măt tra#n, khu pú hên sap ing kong pơlê troh tơring, cheăm; má péa, cho mơdêk hnoăng cheăng tối tơbleăng, hnê hriâm tơru\m mâu hdroâng kuăn ngo [ă troăng hơlâ to\ng kum hdroâng kuăn ngo dêi Đảng, Tơnêi têa ăm rêm ngế kăn [o#, đảng viên [ă kuăn pơlê; má pái, cho tơtro\ng troh hnoăng cheăng hnê mơhnhôk pêi chiâk deăng, pêt kong; hnê mơhnhôk xúa kơmăi kơmok hnê ăm mâu hdroâng kuăn ngo hơ’leh pêt mâu hdrê loăng, mơnăn păn; mơjiâng pro tung lâp lu [ă po rơdâ mâu túa pơkâ pêt mơjiâng châ tơ-[rê; mơdêk xúa khoa hok tung cheăng kâl; troăng hơlâ pơkâ, ki kal cho mơdêk hnê cheăng pêi tung hdroâng kuăn ngo; pêi pro tu\m, re\ng châ ‘nâi troăng hơlâ ôh tá êa nâp, [ă kơdroh liăn nâp hriâm; kơjo rah xo mâu hdroâng kuăn ngo mot pêi cheăng; môi troăng hơlâ ki kal nếo mê cho pêi pro tro hnoăng cheăng pơkâ kăn [o# cho hdroâng kuăn ngo, troăng to\ng kum [ă mâu ngế ki châ kuăn pơlê loi nhuo#m [ă hên ki ê.

Hôm, mơnê kơ pôa

Minh Huệ - Thúy Ngọc chêh

Katarina Nga tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng