Tăng ngăn hâi: 14/2/2020

 

 

 

VOV4.Sêdang - Ho#i đong Kring vế Khu lâp kong têa hiăng tối pơtâng tơdroăng pơkâ kơxo# 2510 vâ môi tuăn tơdroăng ki Hôp Berlin ‘na tơdroăng rêh ối a kong têa Libya ai 14 kơtâ ph^u vâ môi tuăn [ă 1 kơtâ ph^u ôh tá chêh tối ki klâi ing peăng Rusi. Tơdroăng pơkâ mê hiăng hâk vâ môi tuăn [ă mơhno tối veăng kum pêi pro tiô tơdroăng pơkâ dêi hneăng Hôp Berlin, tơdrêng amê, hnối krếo thế rêm khu ki ai tơdjâk kal tơkêa môi tuăn pơtê tơplâ ton la ngiâ, rak vế tơdroăng ki xúa pháu hơnêa, răng [om ki xua Ho#i đong Kring vế Khu lâp kong têa hiăng pơkâ [ă thế pơtê hlối tơdroăng ‘no lêng veăng lăm plâ a kong têa Libya.

Kăn teăng mâ kong têa Libya hiăng hâk mơnê tơdroăng ki Ho#i đong Kring vế Khu lâp kong têa hiăng mơ’no tơdroăng pơkâ kơxo# 2510 [ă vêh mơnhên tơdroăng tơkêa dêi chin phuh Libya tung tơru\m tơpui tơno [ă kho\m pơtê hlông hlối tơdroăng tơplâ tơplong.

Gương tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng