Tăng ngăn hâi: 9/1/2021

Kong pơlê Kon Tum

Xok iâ klêi mê tơprâ , peăng kơhâi kong tô, peăng kơxêi măng ai tíu ‘nâ kong mêi

Khía pêi chôa, pêi ing peăng mâ hâi lo ai drêng ‘nâ pêi ing peăng mâ hâi lo pá kơnho\ng

Hyôh tô:  Sap ing 25 - 27 đo# C

Hyôh hngíu: Sap ing 13 – 15 đo# C

 

Kong pơlê Gia Lai

Xok iâ klêi mê tơprâ , peăng kơhâi kong tô, peăng kơxêi măng ai tíu ‘nâ kong mêi

Khía pêi chôa, pêi ing peăng mâ hâi lo ai drêng ‘nâ pêi ing peăng mâ hâi lo pá kơnho\ng

Hyôh tô:  Sap ing 25 – 27 đo# C

Hyôh hngíu: Sap ing 12 – 14 đo# C

Krê mâu tơring ối pa mâ hâi lo:

Hyôh tô: Sap 25 - 27 đo# C

Hyôh hngíu: Sap ing 16 – 18 đo# C

 

Kong pơlê Dak Lak:

Xok iâ klêi mê tơprâ , peăng kơhâi kong tô, peăng kơxêi măng ai tíu ‘nâ kong mêi

Khía pêi chôa, pêi ing peăng mâ hâi lo ai drêng ‘nâ pêi ing peăng mâ hâi lo pá kơnho\ng

Hyôh tô:  Sap ing 24 – 26 đo# C

Hyôh hngíu: Sap ing 13 – 15 đo# C

 

Kong pơlê Dak Nông:

Xok iâ klêi mê tơprâ , peăng kơhâi kong tô, peăng kơxêi măng ai tíu ‘nâ kong mêi

Khía pêi chôa, pêi ing peăng mâ hâi lo ai drêng ‘nâ pêi ing peăng mâ hâi lo pá kơnho\ng

Hyôh tô:  Sap ing 24 – 26 đo# C

Hyôh hngíu: Sap ing 12 – 14 đo# C

 

Kong pơlê Lâm Đồng:

Xok iâ klêi mê tơprâ , peăng kơhâi kong tô, peăng kơxêi măng ai tíu ‘nâ kong mêi

Khía pêi chôa, pêi ing peăng mâ hâi lo ai drêng ‘nâ pêi ing peăng mâ hâi lo pá kơnho\ng

Hyôh tô:  Sap ing 23 – 25 đo# C

Hyôh hngíu: Sap ing 12 – 14 đo# C

A pơlê kong kơdrâm Đà Lạt

Hyôh tô: Sap ing 19 – 21 đo# C

Hyôh hngíu: Sap ing 10 – 12 đo# C

Nhat Lisa tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định