Tăng ngăn hâi: 14/8/2020

 

 

 

VOV4.Sêdang - Pơreăng Covid-19 xuân pơtối tâ tú rơ-iô a kong têa Indonesia, ai lối 130 rơpâu ngế tâ tú. Kong têa ki ai kơxo# mơngế krâm má 4 lâp plâi tơnêi dế pơkâ tơdroăng vâ pâk vaccine mơdât pơreăng Covid-19 ăm tâi tâng kuăn pơlê apoăng hơmăm 2021. Nôkố, rêm hâi, Chin phuh Indonesia kô khăm ngăn mơheăm Covid-19 ăm lối 26 rơpâu ngế.

Tâi tâng hiăng ai lối rơtuh ngế kuăn pơlê Indonesia hiăng châ khăm ngăn pơreăng Covid-19 riân sap ing ai pơreăng tâ tú tung lâp tơnêi têa kố nah. Kăn xiâm pơkuâ kong têa Indonesia nếo achê kố tơbleăng, kong têa kố pơkâ pâk vaccine hbrâ mơdât pơreăng Covid-19 ăm tâi tâng kuăn pơlê a hơnăm 2021. Indonesia dế tung pơla mơnúa pêi pro rôh má 3 vaccine Sinovac dêi Sinuâ. Tơdroăng mơnúa mê kô klêi a mơ’nui hơnăm 2020. Tâng tơ-[rê, Indonesia kô pro vaccine khế 1 hơnăm 2021.

 

 

A Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng