Tăng ngăn hâi: 21/1/2021


VOV4.Sêdang - Pôa Hassan Rouhani, kăn xiâm pơkuâ kong têa Iran hâi lơ 20/1 krếo thế khu kăn pơkuâ la ngiâ dêi Mih vêh tơkêa trếo tik nik hơnăm 2015 [ă tah lôi mâu tơdroăng pơxâu phâk kơ Iran. Tơpui tung um tơvi, pôa Hassan Rouhani tối tiah kố, tơdroăng ki kal nôkố cho ing peăng Mih. Tâng Mih vêh nếo tung tơdroăng tơkêa trếo tik nik hơnăm 2015, Iran kô loi nhuo#m mâu tơdroăng tơhrâ dêi tơná tung tơdroăng tơkêa.

Pôa Joe Biden, ngế ki nếo krâ kơlo\ng to pro kăn a hâi lơ 20/1 ăm ‘nâi, kô vêh tơru\m tung Tơkêa trếo tik nik [ă Iran tâng kong têa kố pơtối pêi pro kơtăng tiô mâu tơdroăng ki kal tung tơdroăng tơkêa. Hơkăng pơla Mih prếi Iran hiăng rế ó sap ing hơnăm 2018, drêng pôa Donald Trump, kăn xiâm pơkuâ kong têa tah lôi tơdroăng tơkêa trếo tik nik pơla Iran [ă khu P5+1.

 

A Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định