Tăng ngăn hâi: 21/1/2021


VOV4.Sêdang - Drêng vâ chê troh rơnó hơngui Tân Sửu 2021, kơxo lơ 20/1, a Hà Nội, jâ Đặng Thị Ngọc Thịnh, kăn xiâm pho\ hnê ngăn tơnêi têa troh pôu, rơkâu Têt kăn [o# cheăng a Hngêi pơkeăng Bạch Mai rơtế [ă Khu rak liăn to\ng kum mâu ngế tamo u\m tung châ ‘’kơxo ah bâ eăng’’ diâp 100 hnoăng tơmeăm ăm mâu ngế ki tamo u\m tung châ dế pơlât a hngêi pơkeăng.

Jâ Đặng Thị Ngọc Thịnh pơkâ thế: Hơnăm 2021, Hngêi pơkeăng Bạch Mai pơtối mơdêk hnoăng cheăng hbrâ mơdât pơreăng Covid-19, hbrâ rơnáu rak tơniăn mâu tơdroăng ăm tơdroăng ki séa ngăn, pơlât pơreăng Covid-19; mơdêk ki rơkê ple\ng dêi hngêi pơkeăng, tơxâng cho tíu cheăng xiâm dêi kơvâ cheăng, to\ng kum, pơlât ăm mâu ngế ki tamo, pêi pro châ tiô tơdroăng ki rơhêng vâ khăm pơlât rế hía rế hên dêi kuăn pơlê, chiâng tíu ki loi tơngah, ngế pú ki rơtế prôk achê dêi mâu [ok thái pơkeăng [ă kuăn pơlê.

Katarina Nga tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định