Tăng ngăn hâi: 25/10/2020

VOV4.Sêdang - Jâ Y Phôih, 73 hơnăm, hdroâng Bơhnéa, ối a pơlê Kon Kơ Lâng, thôn Đăk Ơ Nglăng, cheăm Đăk Tờ Re, tơring Kon Rẫy, kong pơlê Kon Tum nếo châ Kăn xiâm hnê ngăn tơnêi têa pôk mơjiâng inâi Nghệ nhân ưu tú. Dế nôkố, jâ cho ngế ki preăng hlo ai vâi ki ê tung cheăm Đăk Tờ Re ‘nâi rơkê hơ’muăn hdrôu.

 

Jâ Y Phôih tối ăm ‘nâi, sap ing 16 hơnăm jâ hiăng ‘nâi hơ’muăn hdrôu xua nôu pâ jâ hiăng hmâ hơ’muăn hdrôu roh hdrối mê hía nah. Hiăng hmâ [ă tơdroăng hơ’muăn hdrôu, rêm hdroh tung pơlê ai tơdroăng khéa hơ’nêng, jâ pơrá troh vâ  hơ’muăn hdrôu. Rêm roh ai tiah mê, a kơnoh on ai tá drôu xiâm, jâ xuân chiâng vâ hơ’muăn hdrôu troh a peăng xo gâ la ôh tá tơbrêi. Jâ Y Phôih ai krôk prông le\m, tơmot khâp tung hiâm mơno ki tơviah. Tiô tơdroăng ki hơ’muăn tối tung rêm roh, rêm tơdroăng ki pơrá phá dêi pó jâ ối chiâng hơ’muăn, idrâp krôk chuât ai drêng prông, ai drêng pro\ng, re\ng hrá pơrá phá dêi pó.

 

 

 

Ngệ nhân ưu tú Y Phôih hơ’muăn hdrôu

 

Jâ Y Phôih hâk git kơ tơdroăng hơ’muăn hdrôu ‘’Jâ Rơ Ven’’ hơ’muăn tối ‘na tơdroăng ki hmâ pơla droh rơtăm, hiăng ôh tá kho, ôh tá xâu tơdroăng pá puât, tơdroăng ki ôh tá pon mơhúa dêi kuăn mơngế, troh mơ’nui cho tơdroăng ki tơhmâ pơla droh rơtăm, hiăng chiâng tơdroăng ki ai khât. Prế păng ‘nâng hiăng châ ai tơdroăng ki hơniâp ro drêng ‘nâi mơnê nhuoa#m [ă kring vế tơdroăng ki tơhmâ dêi pó.

Drêng ai tơdroăng mơnhông pơlê pơla, tơdroăng ki pơtâng tối, nôkố rế hía rế iâ mơngế ki châ tâng jâ hơ’muăn hdrôu. Xua tơdroăng rêh ối, pơlê pơla mơnhông, dế nôkố hngêi trăng ki lâi xuân ai um tơvi, phim um rơtế [ă hên mâu tơdroăng mơđah mơhno túa le\m tro ki ê mê rêm ngế ôh tá toh chôu vâ hmâng.

 

 

Jâ Y Phôih châ pôk inâi nghệ nhân ưu tú

 

Jâ Y Phôih hbeăng ngăn tíu ki hơngế, rơkong jâ tơpui khéa kho: Nôkố to ton nếo hlo ai mâu vâi muăn, vâi cháu lăm troh ôm hêi, á hơ’muăn hdrôu ăm vâi hmâng. La vâi hmâng bu iâ klêi mê vâi châ tíu ê. Hdrối nah, tung pơlê Kon Kơ Lâng ai 3 ngế ki ‘nâi hơ’muăn hdrôu, la 2 ngế ki ê hiăng hlâ, nôkố tung pơlê kố bu ối to jâ Y Phôih tê.

Ing mâu tơdroăng ki hơ’muăn hdrôu dêi jâ Y Phôih, mơni kô hlo tơdroăng hơ’muăn hdrôu dêi Bơhnéa cho tơdroăng ki kal tung rêh ối pơlê pơla dêi hdroâng kuăn ngo. Ing tơdroăng ki rêh ối, pêi cheăng kâ, pêi chiâk pêi deăng mê tơdroăng  hơ’muăn hdrôu hiăng chiâng tơdroăng ki kal dế nôkố [ă tơdroăng ki loi t^ng. Xuân môi tiah tơdroăng ki troăng hơlâ ki xiâm, ki vâ iâ hlái cho vâ tơdjêp pơla kuăn mơngế [ă tơdroăng mơhúa jâ pôa; pơla chal ton nah troh chal nếo nôkố.

Tơdroăng hơ’muăn hdrôu Bơhnéa xuân cho ki xiâm vâ tối hiâm mơno pói vâ dêi hdroâng kuăn pơlê ‘na tơdroăng rêh ối hơniâp ro, kro mơdro\ng, hâk kơde\n tơdroăng ki mơjo pâ, tơhmâ pơla vâi droh rơtăm, tơdroăng ki ai hiâm tuăn le\m dêi pó, tuăn rơkê ple\ng dêi kuăn mơngế pá ngiâ ki pơloăng mơnúa dêi kong kế nhâ loăng, kong ngo [ă tơdroăng tơplâ [ă xâ, ki ‘mêi rơtôh.

{ă tơdroăng ki le\m tro dêi hơ’muăn hdrôu Bơhnéa, drêng tơdroăng mơhno túa le\m tro rế hía rế vâ hía hot lôi, khế 4 hơnăm 2017, hơ’muăn hdrôu Bơhnéa hiăng châ Khu ngăn ‘na mơhno túa le\m tro, ivá [ă ôm hyô mơnhên tối cho tơmeăm khoăng kơnía git dêi tơnêi têa, vâ ai troăng hơlâ rak vế, chôu ‘măn. {ă tơdroăng ki rơkê [ă pleăng dêi hnoăng cheăng tung kring vế, rak ngăn mơhno túa le\m tro dêi hdroâng kuăn ngo, jâ Y Phôih hiăng châ Kăn xiâm hnê ngăn tơnêi têa pôk inâi Nghệ nhân ưu tú.

Hlá tơbeăng Kon Tum

Nhat Lisa tơplôu [ă tơbleăng

 

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định