Tăng ngăn hâi: 14/12/2019

VOV4.Sêdang - Pôa pôa Farhan Haq, Ngế pho\ tơpui kâ dêi Khu xiâm chêh tơm xo rơkong Khu lâp kong têa ăm ‘nâi, lối rơtuh ngế Syria ki kơtâu hdâ rêh ối hmâng vâ dế trâm môi rơnó hngiú ó, [ă tơdroăng ki ôh tá ai on tơhrik, ôh tá ai tơmeăm, tung pơla mâu tơmeăm ki kal xúa rế hía rế ôh tá ai a kong têa kơpong Trung Đông kố. Xua mê, Khu lâp kong têa krếo thế veăng tơlo liăn to\ng kum kơnâ 25 rơtuh dollars vâ kum mâu ngế ki kố.

Tiô pôa Farhan Haq tối, kuăn mơngế ki lăm rêh ối hmâng vâ Syria kal châ to\ng kum tung rơnó hngiú kố dâng 3 rơtuh ngế. Tiô tối hdrối, tung khế la ngiâ, ki tôu tung lâp kong têa Syria kô kơdroh ối a kơlo ki iâ má môi. Khu lâp kong têa tối tơbleăng, ki hên pơ’leăng mâ mơngế dêi kong têa kố rêh ối a kơlo ki kơtiê má môi, tơdroăng ki ôh tá ai kế kâ, têa châu, on tơhrik kô pro rơnó hngiú a kong têa Trung Đông chiâng thăm rế pá puât ó tâ.

Katarina Nga tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng