Tăng ngăn hâi: 14/12/2019

VOV4.Sêdang - Hâi lơ 13/12, pôa Paul Jansen, kăn teăng mâ pơkuâ tâi tâng hnoăng cheăng kong têa {ih a Việt Nam [ă khu kăn ki pêi dêi hnoăng cheăng dêi kăn teăng mâ hiăng troh koh, tơpui tơno [\ă kăn pơkuâ Vi [an hnê ngăn kong pơlê Kon Tum. Tơpui tơno a rôh pêi cheăng, kăn teăng mâ pơkuâ tâi tâng hnoăng cheăng kong têa {ih a Việt Nam ăm ‘nâi: Kon Tum cho kong pơlê ki châ Chin phuh {ih đi đo tơmâng ngăn, to\ng kum [ă hên tơdroăng tơkêa vâ hơ’leh tơdroăng rêh ối ăm vâi hdrêng ki ôh tá mơhúa, mâu rơpo\ng ki ai tơdroăng rêh ối xơpá, mơjiâng ivá cheăng ăm kuăn pơlê tung kong pơlê.

Ki xiâm dêi rôh lăm pôu kố cho vâ hvái ngăn mâu tơdroăng ki hiăng pêi pro klêi tung pơla hdrối kố nah [ă 3 tơdroăng tơkêa Chin phuh {ih to\ng kum tối tơbleăng pêi pro a kong pơlê [ă tâi tâng kơxo# liăn dâng 2 rơtuh 100 euro, dâng 55 rơtal liăn Việt Nam.

Katarina Nga tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng