Tăng ngăn hâi: 19/1/2021


 

VOV4.Sêdang - Kơxêi lơ 18/1,  a Hngêi Kuo#k ho#i po hneăng hôp má 2, Ho#i đong tâ ph^u tơnêi têa, jâ Nguyễn Thị Kim Ngân, Kăn xiâm hnê ngăn Kuo#k ho#i, Kăn hnê ngăn Ho#i đong tâ ph^u tơnêi têa pơkuâ hneăng hôp. A rôh hôp mê, Ho#i đong Tâ ph^u hiăng tơpui, vâ môi tuăn a tơdroăng hbrâ tơku\m po Hneăng hôp lâp tơnêi têa tơbleăng tâ ph^u rah xo kăn Kuo#k ho#i hneăng 15, [ă mâu kăn Ho#i đong hnê ngăn Kuăn pơlê rêm râ hneăng 2021-2026, tiô tối hdrối tơku\m po a hâi lơ 21/1 la ngiâ.

Mâu kăn tung Ho#i đong Tâ ph^u tơnêi têa xuân hiăng tối, séa ngăn tơbleăng tơdroăng pơkâ hnê mơhno ‘na túa hồ sơ rah xo tâ ph^u [ă túa pro hlá mơ-éa tung tâ ph^u rah xo kăn Kuo#k ho#i má 15 [ă Ho#i đong rêm râ hneăng hơnăm 2021-2026. Ho#i đong tâ ph^u tơnêi têa xuân tơpui tơno, vâ môi tuăn ăm hnê tối a tơdroăng hbrâ tơku\m po hneăng hôp mơ’no tơdrêng tung um tơvi lâp tơnêi têa tơbleăng tơdroăng tâ ph^u.

 Gương tơplôu [ă tơbleăng

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định