Tăng ngăn hâi: 14/12/2019

VOV4.Sêdang - Kơxo lơ 13/12 pôa Tràn Thanh Mẫn, Kăn xiâm hnê ngăn Vi [an Măt tra#n tơnêi têa Việt Nam rơtế [ă mâu kăn lăm pôu, bruô tơmeăm hlối rơkâu phiu ro Hâi T^ng kân Noel a Hngêi khôp kân Ban Mê Thuột [ă Khu teăng mâ ngăn khôp Tin Lành Việt Nam a Dak Lak.

 

 

Kăn xiâm hnê ngăn Vi [an Tíu xiâm Măt tra#n tơnêi têa Việt Nam rơkâu Hâi T^ng kân Noel a Dak Lak

 

Mâu tíu troh lăm pôu, teăng mâ kăn xiâm Đảng, Tơnêi têa, Măt tra#n tơnêi têa Việt Nam hiăng tối mâu tơdroăng ‘na cheăng kâ, rêh ối dêi tơnêi têa tung hơnăm kố, tâi tâng mâu khu xiâm, mâu tơdroăng  cheăng kâ, rêh ối châ tơ-[rê [ă pêi tro tiô luât pơkâ, ki tâk GDP dâng 6,9%, tơdroăng tơpui kâ châ ‘mâi mơnhông [ă po rơdâ.

Kăn xiâm hnê ngăn Vi [an xiâm Măt tra#n tơnêi têa Việt Nam tối: chiâng ai môi tiah mê kơnôm ing tơdroăng mơ-eăm dêi tâi tâng kuăn pơlê, tung mê ai mâu kuăn pơlê tiô khôp Pâ Xeăng, khôp Tin Lành rơtế [ă tâi tâng hdroâng mơngế.

Pôa Trần Thanh Mẫn púi vâ khu [ok xối, jâ ch^ng [ă mâu kuăn pơlê ki tiô khôp pơtối rak vế pêi pro tro tơdroăng pâ nhoăm tơnêi têa, rơtế pơtối rak vế mâu hnoăng cheăng hiăng châ tơ-[rê, mâu tơdroăng ki le\m  tro, tuăn mơno le\m tro tung hnê rak pro tơdroăng le\m, ai hnoăng [ă kuăn pơlê, veăng ‘no hên tâ nếo hnoăng tung tơdroăng mơjiâng môi tơnêi têa Việt Nam xua tơdroăng pơkâ kuăn pơlê kro mơdro\ng, tơnêi têa ó rơdêi, kuăn pơlê môi tuăn, tơdâng tơ’mô, rơkê ple\ng.   

Gương tơplôu [ă tơbleăng 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng