Tăng ngăn hâi: 14/8/2020

 

 

 

VOV4.Sêdang - Pôa Donald Trump, Kăn xiâm pơkuâ kong têa Mih pơtối thăm vêh lôu péa mâu hngêi trung hriâm a Mih tung pơla pơreăng Covid-19 pơtối xông tâ tú ó. Xông tơpui a ngiâ khu chêh hlá tơbeăng, pôa Donald Trump mơnhên tối, Chin phuh kô mơ’no bruô ai 125 rơtuh plâ kên pâng rơkong-môh, kô xing xoăng ăm tâi tâng mâu hngêi trung hriâm tung lâp tơnêi têa.

Pôa xuân loi tơngah tâi tâng mâu hngêi trung kô vêh lôu péa nếo a khế 11 la ngiâ, tung tơdroăng kơdo mơ-eăm kum tơdroăng rêh ối dêi kuăn pơlê vêh chiâng tiah ton nếo, cho roh ki tá hâi ai pơreăng tâ tú nah. Drêng ai rơkong krếo thế dêi Kăn xiâm pơkuâ kong têa Mih, hên hngêi trung tối, tâng lôu péa dế nôkố ga lối thâ, xua pơreăng dế ối xông tâ tú hên ó khât.

A Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng