Tăng ngăn hâi: 27/12/2020

 

           

VOV4.Sêdang - Tung hiâm tuăn dêi mơngế K’ho, kế kâ ki xú le\m dêi kơlêa cho drêng pế tơdrêng [ă hlá kơchâi beăp. Ôu iâ môi rơlo\n drôu xiâm, gêp kâ môi to kơlêa ki khó mê kô tâ tơtô a rơno\ng, kơ’nâi mê, cho tâ ki xú kơhiâm, hơ-iâ, rơmâ dêi kơlêa. Drêng troh a roh ki vâ pôu i iâ, rơhé pế [ă kơlêa kô cho kế kâ ki kơhiâm pá kâi tối.

 

Pôa K’Bro\, ối a thôn K’Ming, pơlê kân Di Linh, kong pơlê Lâm Đồng hơ’muăn tối tiah kố, hdrối roh vâi krâ nah, kơlêa ga ai hên ó khât, troh a khế 9 lơ troh a khế 10 lơ khế 11, mê kô ai tơke\n xông. Kuăn ki lâi xuân kân, rơmâ hên, ối tung pâu. Drêng mê, mơngế K’ho kô tăng tôm xo kơlêa. La [ă mơngế ki rơkê môi tiah pôa K’Bro\ kal athế tăng rah xo kơmú ki chiâng kâ.

Kế tơmeăm ki vâ tăng rup xo kơlêa dêi kuăn pơlê ga cho tơdroăng ki tơ’lêi tê, vâi bu kal môi to kơmung, môi to loăng [ă môi pơ’leăng hât. Drêng hiăng châ hlo pâu dêi kơlêa, vâi tâp loăng [ă kâng kơmung tâ tá. Pơchếo hât klêi mê, hrik môi hdroh hlu\m plong tung tru\m kơlêa mê. Mâu kơlêa pôu ngôi hât vâi kơ lo pá kong. Rêm hdroh vâi lăm tăng kơlêa tiah mê, vâi kô châ xo sap ing 3 troh a 4 kilô  kơlêa rêm hâi. Kơlêa, klêi kơ’nâi hiăng châ rup mê ah, ki apoăng vâi kô hnêi tah lôi mơná, klêi mê nếo kơ-óu, thăm nếo xuân chiâng vâ kâ drêh. Tơdroăng ki tơviah akố, mơngế K’ho ôh tá rup xo kăn ga, maluâ kăn ga cho kơhiâm [ă rơmâ. Laga, tâng kăn kơlêa mê hía kô ôh tá ai xếo khu kuăn lêng ga.

 

 

Mơngế K’ho lăm tăng kơlêa

 

Klêi kơ’nâi rup xo kơlêa mê vêh vâi kâ ôh tá tâi, vâi krâ-nho\ng o kô tâ tung klo\ng phêa klêi mê drá a drá peăng kâ chôa ‘lâng. Kơlêa ki kố xuân chiâng ‘măn troh a 1 hơnăm la xuân ối rak vế ki xú kơhiâm dêi kơlêa. Drêng kơ-óu mê vâi kô pêi lơ lôi tá pu\m tiah mê, klêi mê ah kô châ ai kơchâi ki xú kơhiâm, rơmâ. Kơlêa cho kế kâ ki kơhiâm, rơmâ dêi kơopong kong ngo.

Pôa K’Bung ối a cheăm Đinh Trang Hòa, tơring Di Linh, kong pơlê Lâm Đồng tối ăm ‘nâi, tơdroăng rêh ối dêi mơngế K’ho ki hên hmâ rêh ối kơnôm to ing kong lơ ing chiâk deăng. Xua ti mê, tung tơdroăng pơchên hmê kơchâi kâ dêi mơngế K’ho ai hên kế kâ ki châ pơchên ing tơmeăm tung kong. Pak^ng kơlêa mê ối ai kơchâi beap pế tơvât [ă hơ’neh kơpôu. Hlá beap ga ai mơngiơk ngiât, drêng kơchâi kố ối kơbâng mê ga khêi, kâ tâ hơ-iâ.

Hlá kơbâng xuân chiâng vâ kâ drêh lơ pế kơchâi têa. Hlá kơchâi beap pế [ă hơ’neh kơpôu lơ hơ’neh chu kâ ga kơhiâm khât. La ki kơhiâm má môi kơchâi beap pế [ă hơmâng. Kơchâi hlá beap drêng pế [ă hơ’neh chu, hơ’neh kơpôu pơrá hơ-iâ, rơngiâp [ă kơhiâm. Vâ kơchâi thăm hơ-iâ, mơngế K’ho lăm kêi hlá trăng tung kong pêi [ă tơpoăng tơvât tung hdro. Kố châ ngăn cho hlá ki pro ngeăm le\m ăm kơchâi dêi mơngế K’ho.

 

 

Kơchâi beap, kơchâi kâ tiô khôi hmâ dêi hdroâng K’ho

 

‘Na mâu túa kơ-[ăn, mê mơngế K’ho ai kơ-[ăn ki pro môi tiah pló, kơ-[ăn pro ing alâi, kơxuô [ă hlá priât ki hu a khâng on, [ă rơhé chôu ki châ pro ing phái ki pêi ing báu chiâk. Pế rơhé chôu kố, athế tâm phái sap ing khế 10 troh a khế 3 hơnăm kơ’nâi mê. Drêng kâ ga vâ chô chôu i iâ dêi pló, la xuân hơ-iâ, xú kơhiâm ing phái chiâk.

Dế nôkố, mơngế K’ho preăng ai mơngế ki kâ kơlêa xua klêi kơ’nâi pêt kơphế, kuăn pơlê hmâ xôh pơkeăng hdrong. La tung hiâm mơno dêi mâu kuăn mơngế K’ho, ki hơ-iâ kơhiâm dêi kơlêa drêng pế [ă hlá kơchâi beap xuân u ối tâ kơhiâm. Ôu môi rơlo\n drôu, gêp môi to kơlêa ki kơ-óu kô tâ tơtô tung krôk, klêi mê, kô tâ xú kơhiâm, hơ-iâ [ă  rơmâ. Troh a drêng pôu, rơhé pế [ă kơlêa cho kế kâ ki kơhiâm khât.

VOV4

Nhat Lisa tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định