Tăng ngăn hâi: 10/7/2019

VOV4.Sêdang - Mơ-êa [a\ mơhum cho tơdroăng ki pá ‘nâng [a\ vâi kơdrâi. Hên ngế mơhúa ‘’nôu kuăn tơniăn le\m’’ laga xuân ai hên ngế trâm ôh tá mơhúa, tơdjâk troh ivá, thăm nếo tơdjâk troh châ chăng tu\m ngế nôu [a\ ngế kuăn ngá. Xua mê, ahdrối [a\ drêng mơ-êa, ngế vâi kơdrâi kal hbrâ dêi tơná mâu tơdroăng ki xiâm ‘na rak ngăn mơ-êa, ki rơhêng vâ tối pêi pro tơdroăng khăm kuăn ngá rêm hneăng vâ kơdroh ôh tá tơniăn ‘na châ.


 

 

 

 

Pro nôu cho tơdroăng ki kal má môi dêi mơngế kơdrâi laga drêng vâ mơhum môi ngế kuăn ngá, ai drêng ngế nôu tơdjâk troh ivá [a\ châ chăn dêi tơná. Môi tiah ngế nôu Nguyễn Thị Thu Hà, 28 hơnăm, ối a pơlê kong kơdrâm {uôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak.

Hâi lơ 24/1 pơla kố nah mơni cho hâi ôh tá păng piu tung tơdroăng rêh ối pro nôu dêi nâ Hà. Nâ Hà mơ-êa roh má péa laga tung châ tro tâ hên pơreăng, rơ-iô má môi cho mơheăm kơtâu têi [a\ tơdroăng châi pro châ ôh tá hro (dó inâi basedow). Drêng nâ Hà châ djâ pơlât, hlo kố cho roh ki mơhum pá, rơ-iô, tơ’lêi trâm xía vâ nôu [a\ kuăn, laga xua ôh tá tu\m chôu vâ pơlât a râ kơpêng, xua mê mâu [ok thái pơkeăng dêi hngêi pơkeăng kân kơpong Tây Nguyên hiăng pơkâ pâ pơlât.

Laga ahdrối vâ pâ pơlât, nâ Hà ôh tá ai hiâm xếo. Laga khu [ok thái pâ pơlât hiăng mơ-eăm tâi ivá tơná, kum nôu prế kuăn châ tơniăn le\m. Kuăn ngá kơdrâi hngăm 3,3 kilô hiăng kot mâ châ mâu [ok thái pơkeăng [a\ rơpo\ng nâ Hà ngăn môi tiah tơdroăng ki Pâ Xeăng pro kum ăm dêi.

{ok thái pơkeăng Đinh Viết Quang, Pho\ pơkuâ kơbong mơhum kuăn ngá, Hngêi pơkeăng kân kơpong Tây Nguyên tối ăm ‘nâi, kố cho môi tung mâu ngế ki mơhum kuăn ngá rơ-iô má môi châ kơbong tơdah mơhum, tâng hrá bu to lâi yâi, ngế nôu [a\ kuăn ngá kô hlâ. Laga, tiô [ok thái pơkeăng Đinh Viết Quang tối, tơdroăng kố kô chiâng ví tâng ngế nôu tơmâng tâ troh tơdroăng khăm mơ-êa rêm hneăng [a\ mot pơlât re\ng a hngêi pơkeăng tung pơla hiăng vâ mơhum.

Tơdroăng kố cho xua ing tơdroăng ki hmâ dêi hên ngế nôu mơ-êa, bu pêi pro tơdroăng séa ngăn siêu âm mơ-êa mê ôh tá lăm khăm đi đo rêm hneăng. Xua siêu âm bu mơnhên tơdroăng dêi mơ-êa mê ôh tá mơnhên ivá dêi mơngế nôu. Xua mê, mâu pơrea\ng ki rơ-iô drêng dế mơ-êa môi tiah nu\m lo nheăn, mơheăm kơtâu têi, châ ôh tá pá hro xua châi hên tơdroăng… kô ôh tá châ hlo [a\ pơlât prêi. Mâu pơrea\ng kố tơdjâk hên troh ivá dêi tu\m nôu prế kuăn [a\ kơdê châ dêi prế drêng lâi ôh tá ‘nâi.

{ok thái pơkeăng Niê Thị Lệ Mai, pêi cheăng kơbong mơhum – kuăn ngá, hngêi pơkeăng kân Thiện Hạnh tối ăm ‘nâi:

‘’Tơdroăng nu\m nheăn drêng mơ-êa kô chiâng pơlât [a\ túa xo têa nu\m nheăn drêng mơ-êa a măng t^ng má 24 troh 28. Tâng tơdroăng kố ôh tá châ khăm pơlât [a\ mơdât kô pro kuăn ngá hlâ tung klêa nôu a măng t^ng má mơ’nui laga ôh tá ‘nâi xiâm kối.

Má péa, cho ‘na mơheăm kơtâu têi ối tối cho tro ‘mêi pro ôh tá le\m troăng mơheăm. Tâng ôh  tá khăm mơ-êa đi đo rêm hneăng, kô ôh tá châ ‘nâi mơheăm kơtâu têi hdrối mê to lâi, drêng tro ‘mêi pro ôh tá le\m troăng mơheăm. Tơdroăng kố kô pro ngế nôu khăng kơ-[re\n, tơdjâk troh châ chăn dêi kuăn ngá [a\ ngế nôu’’.

Nâ Nguyễn Thị Phượng, 32 hơnăm, ối a cheăm }ư Êbur, pơlê kong kơdrâm {uôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak dế mơ-êa roh má péa. Xua roh mơ-êa hdrối mê nâ Phượng mơhum pâ xua mê roh kố nâ đi đo troh a hngêi pơkeăng vâ [ok thái pơkeăng séa ngăn. Nâ Phương tối ăm ‘nâi tâng bu siêu âm tê ôh tá tơniăn ăm ivá ngế nôu.

Nâ Nguyễn Thị Phượng tối ăm ‘nâi:

‘’Á dế mơ-êa roh má péa, châ 39 khế. Á xuân khăm mơ-êa đi đo, sap ing mơ-êa troh nôkố. Drêng khăm mơ-êa rêm hneăng, [ok thái pơkeăng khăm ngăn tâi tâng nôu [a\ kuăn ngá, siêu âm, séa ngăn mơheăm, séa ngăn plâi nuih kuăn ngá, séa ngăn [a\ kơmăi séa plâi nuih, hnê tơdroăng ôu kâ ăm ngế nôu [a\ kuăn’’.

Tiô mâu [ok thái pơkeăng ngăn ‘na mơhum kuăn ngá, drêng châ hlo dêi tơná mơ-êa, ngế nôu kal lăm khăm mơ-êa tơdrêng, rế re\ng rế tơtro [a\ k^ khăm ngăn a tíu ki loi tơngah, pêi pro tơdroăng khăm mơ-êa đi đo rêm hneăng. Khăm mơ-êa cho hên tơdroăng vâ mơnhên ivá dêi ngế nôu [a\ kuăn ngá, mê cho: séa ngăn siêu âm, séa ngăn mơheăm, têa nu\m, séa ngăn mơheăm, mơnhên tơdroăng rơlối k^, piê, tối hdrối hâi mơhum, hnê tơdroăng ôu kâ, pêi cheăng, pơtê [a\ hía hé.

Ki rơhêng vâ tối [a\ mơngế nôu tro tâ mâu pơrea\ng ki ôh tá ai pơkeăng pơlât prêi, [ok thái pơkeăng kô ai troăng khăm ngăn krê, krá tơniăn tâ.

Xuân tiô mơnhên tối dêi khu [ok thái pơkeăng chuyên khoa, mâu ngế nôu hơnăm ối nếo đi đo hlê ple\ng hên tâ tung rak ngăn ivá mơhum kuăn ngá tâng pơchông [a\ mơngế hơnăm hiăng hên. Vâi đi đo troh hngêi pơkeăng khăm ngăn ivá drêng mơ-êa, hên ngế ôh tá tơtro\ng tơdroăng hbrâ rơnáu hdrối drêng mơ-êa. Môi tiah nâ Trần Thị Thủy, 23 hơnăm ối a bêng Tân Thành, pơlê kong kơdrâm {uôn Ma Thuột. Nâ Thủy nôkố dế mơ-êa a măng t^ng má 27 laga kuăn ngá lối ku\n tâng pơchông [a\ tiah hmâ, xua mê nâ đi đo troh hngêi pơkeăng vâ khăm mơ-êa. Nâ Thủy tối ăm ‘nâi, on veăng nâ tá hâi ai vâ mơ-êa xua mê nâ tá hâi hbrâ tu\m ivá.

Nâ Trần Thị Thủy tối:

‘’Á mơ-êa roh apoăng, nôkố mơ-êa hiăng châ 27 măng t^ng. Drêng ‘nâi dêi tơná mơ-êa á sôk ro laga kơ’nâi tâ tô tuăn. Xua á ôh tá [e\ng ê, mơ-êa tiô tơdroăng ki ôh tá ‘nâi hdrối dêi on veăng’’.

Mâu [ok thái pơkeăng chuyên khoa pơchân tối mâu ngế kơdrâi ahdrối vâ mơ-êa thế hbrâ tu\m tơdroăng ki rak ngăn mơ-êa, ki rơhêng vâ tối cho hbrâ tu\m ivá, rak hiâm mơno tơniăn le\m, tơ’nôm tu\m trếo piê kơhiêm. Kố châ ngăn cho tơdroăng ki kal, pro xiâm kối ăm mơ-êa mo le\m, tơniăn ăm tá nôu prế kuăn.

A Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng