Tăng ngăn hâi: 28/6/2020

 

 

Tiô khôi hmâ, drêng mơngế M’nông châ rup rui kong, vâi hiăng djâ rui ki mê troh a tíu tung kong, lơ koing ki achê k^ng pơlê vâ ‘mâi pât, hnê pơtâp ăm rui ai sap ing 2 troh 3 khế. Klêi kơ’nâi rui hiăng châ pơtâp [ă hiăng hlê ple\ng tơdroăng ki pơ-êp dêi kuăn mơngế, ‘nâi hlê nâl tơpui, tơdroăng pơtêh thế dêi kuăn mơngế, drêng mê ah pơlê pơla kô tơku\m po t^ng ‘mot rui mot tung pơlê.

Hâi ki ô eăng tơdroăng rơkê tơnôu dêi mơngế M’nông [ă ivá ki chiâng vâ ‘mâi rơnêu tơmeăm tung kong kế. Ah, rêm ngế tung pơlê mê rơkâu xối ivá ăm rui [ă tơdroăng ki tơniăn le\m [ă kro mơdro\ng dêi rui. Rui ki mê kô châ kum păn roăng, rak ngăn môi tiah kuăn mơngế, châ veăng pêi viâ mâu tơdroăng cheăng tung pơlê pơla [ă rak vế tro tiô khôi túa, vêa vong dêi mơngế M’nông.

Đàng Năng Long ối a tơring Lăk, kong pơlê Dak Lak tối ăm ‘nâi, 4 rơxông dêi rơpo\ng pôa hiăng hmâ tơdroăng cheăng tăng rup [ă hnê pơtâp rui kong: Rui cho kuăn kiâ ki kơnâ ‘na liăn ngân xuân kơnía kân ăm tuăn mơno kuăn mơngế. Mơngế M’nông [ă rui ga hiăng ai tơdroăng ki hơ-ui pâ dêi pó, achê dêi pó, drêng niân drêng pá xuân ai dêi pó. Apoăng rơnó mê hngê, vâi hmâ tơku\m po hâi mơd^ng vâ tối pơtâng ăm khu rui tiah kố, kong kế hiăng pơxiâm ăm khu rui châ rêi, kâ nhâ. A rơnó tô xuân châ tơku\m po mơd^ng vâ tối pơtâng ăm khu rui tiah kố: nhâ, hlá loăng tung kong kế dế vâ răng hlâ, khu rui athế tơplâ [ă tơdroăng ki pá puât mê vâ khoh kâi châ tơdroăng erêh [ă kâi tơkâ luâ rơnó tô mơdrăng khăng khoăng.

Hên rơpo\ng mơngế M’nông ngăn rui cho tơmeăm khoăng ki kân vâi [ă xuân cho pú ki hmâ má môi dêi kuăn pơlê. Ai túa tơlá ki rơkâu xối ivá ăm rui, hdrối mê, vâi krâ M’nông hiăng pơkâ hnoăng cheăng rơhí rơhó. Ai môi ngế pôa pơchâu, môi ngế châ kuăn pơlê loi nhoa#m, xua ga hlê ple\ng nhên khât ‘na khôi túa, vêa vong dêi hdroâng M’nông, hmâ mâu rơpo\ng ki ai rui xuân hlê ple\ng, mê ah vâi kô tơku\m po rơkâu xối ăm rui. Tơmeăm hdroăng cho drôu phái ki xú ho\m, on tr^ng ki pro ing pêt oăng, hmê tô, môi ko\ng kếo têa [ă hơ’neh mâm chu. Tơdrêng [ă tơdroăng ki mê cho ai mơđah to\n chêng, tơgôu koăng.

Pôa pơchâu rơkâu xối khu xeăng pleăng ăm mâu khu rui ki mê ai ivá rơdêi [ă tơdroăng tơniăn vâ khu rui veăng pêi viâ mâu tơdroăng cheăng ki kân, ki hơngăm dêi kuăn pơlê. Klêi rơkâu xối, pôa pơchâu xế drôu [ă ok chôa ‘lâng a ko rui.

Pak^ng tơdroăng rơkâu xối mê, mơngế M’nông ối ai túa ki rơkâu xối drêng rui kăn ai kuăn, tro tamo châi lơ hlâ, lơ drêng vâi tê môi to rui, lơ dó inâi ăm môi to kuăn rui. Mâu khôi túa, vêa vong kố hiăng tơku\m po môi tiah hâi mơd^ng kân ăm rui a {uôn Đôn, tơring Lak, kong pơlê Dak Lak a khế 3 vâ pơtối rak vế khôi túa, vêa vong dêi hdroâng kuăn ngo.

 

VOV5

Nhat Lisa tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định