Tăng ngăn hâi: 2/12/2020


VOV4.Sêdang - Xông tơpui a hneăng hôp mơ’no tơdrêng tung um tơvi nếo achê pơla kố drêng koh tơbâ Hâi lâp plâi tơnêi tơru\m [ă kuăn pơlê Palestine, pôa António Guterres, Kăn xiâm chêh tôm xo rơkong khu lâp kong têa tối nhên, pôa pói tơngah mâu tơdroăng ki ai achê pơla kố kô mơhnhôk mâu kăn xiâm pơkuâ kong têa Israel prế Palestine kô trâm mâ, tơpui tơno dêi pó ki ai pơxúa, kơnôm ai tơdroăng veăng kum dêi mâu kăn hriăn ple\ng ‘na tơdroăng pro hơniâp le\m lâp plâi tơnêi veăng to\ng kum, kô mơjiâng pro péa to tơnêi têa krê [ă hnối kum tơ’lêi vâ khoh châ tơru\m tung kơpong.

Tiô pôa tối, bu mơjiâng péa to tơnêi têa mê nếo châ pêi pro tro tiô hiâm mơno pói vâ dêi kuăn pơlê Palestine [ă Israel, klêi mê, hnối chiâng ai tơdroăng ki pro hơniâp le\m krá tơniăn. Hiâm tuăn dêi Khu lâp kong têa châ mơnhên tối, ngăn xo ing mâu tơdroăng Pơkâ xiâm dêi Ho#i đong kring vế [ă Ho#i đong xiâm dêi Khu lâp kong têa, hnối séa ngăn vâ rak vế tro tiô luât xiâm dêi lâp plâi tơnêi [ă mâu tơdroăng tơkêa pơla péa pâ.

 

A Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định