Tăng ngăn hâi: 24/10/2020

VOV4.Sêdang - Kơxo lơ 23/10, a Hà Nội, Khu xiâm ko\ng an hbrâ tơku\m po leh pơxá inâi ‘’Khu lêng khên tơnôu dêi kuăn pơlê’’ ăm Khu lêng Ko\ng an ki lăm tơplâ a peăng hdroh tơnêi têa. Đăi tươ\ng Tô Lâm, ngế cheăng tung Khu xiâm kal kí, Kăn xiâm Ko\ng an pơkuâ hâi leh. Diâp inâi ‘’khu lêng tơplâ khên tơnôu dêi kuăn pơlê’’ ăm mâu lêng Ko\ng an ki lăm tơplâ a peăng Hdroh tơnêi têa, pôa Tô Lâm tối tối mơnê khât kơ rơxông pâ pôa, ngoh nâ, kăn [o#, mâu lêng Ko\ng an ki lăm tơplâ a peăng Hdroh tơnêi têa hiăng ai mâu hnoăng ki kân tung tơplâ to\ng kum tơnêi têa.

 

Leh diâp inâi ''Khu lêng khên tơnôu kuăn pơlê'' ăm khu Ko\ng an ki lăm tơplâ a peăng Hdroh tơnêi têa 

 

Pôa Tô Lâm ăm ‘nâi, tung la ngiâ tơdroăng kring vế tơnêi têa, rak  tơniăn pơlê pơla ai hên rôh châ pro tơ’lêi hlâu xuân môi tiah pơkâ hên tơdroăng ki nếo xahpá, pơloăng mơnúa [ă ki pá rế hên, kal thế mâu lêng Ko\ng an đi đo kơnôm tơngah a kuăn pơlê kring vế tơniăn tơnêi têa, tơniăn pơlê pơla, veăng ‘no hnoăng mơnhông mơdêk cheăng kâ rêh ối hlối chông djâ tơnêi têa tơru\m [ă lâp plâi tơnêi.

Gương tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định