Tăng ngăn hâi: 2/12/2020

 

VOV4.Sêdang - Hâi lơ 1/12, Khu pơkuâ hnê ngăn Đảng Kon Tum tơku\m po Hneăng hôp rôh má 2 Khu pơkuâ ngăn Đảng [o# kong pơlê rôh má 16. Hneăng hôp séa ngăn, tơpui [ă ăm rơkong veăng tơpui tối ‘na klêi kơ’nâi pêi pro hnoăng cheăng mơnhông cheăng kâ rêh ối dêi kong pơlê. Hơnăm 2020 tâi tâng kế tơmeăm pơlê pơla dêi kong pơlê Kon Tum châ lối 16.100 rơtal liăn, tâk 9,39% tâng pơchông [ă hơnăm nah.

 

Hneăng hôp rôh má 2 Khu pơkuâ ngăn Đảng [o# kong pơlê Kon Tum hneăng má 16

 

Pêi lo liăn rêm ngế tâk sap ing 41 rơtuh troh 46 rơtuh liăn. Nâp liăn ăm tơnêi têa châ 3 rơpâu rơtal liăn. Troh mơ’nui hơnăm 2020 kong pơlê ai  28 to cheăm pêi klêi thôn pơlê nếo. Tơdroăng kố ăm hlo, hơnăm 2020 ki hên mâu tơdroăng pơkâ mơnhông cheăng kâ dêi kong pơlê pêi pro ôh ti châ tiô tơdroăng pơkâ mơ’no.

‘Na troăng hơlâ mơnhông mơdêk cheăng kâ hơnăm 2021, Khu pơkuâ hnê ngăn Đảng Kon Tum mơnhên pơtối ‘mâi mơnhông kơvâ pêi chiâk deăng tơtro [ă tơdroăng ki rơkê ple\ng, mơdêk ki kơnía; mơdêk ôm hyô; ‘mâi mơnhông kơxo# liăn nâp ăm tơnêi têa tiô troăng séa ngăn tâi tâng mâu kơxo# liăn nâp mơdêk mơnhông, mơjiâng pro tiô tơdroăng ki nâp ki nếo.

 

Katarina Nga tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định