Tăng ngăn hâi: 2/9/2020

 

VOV4.Sêdang - Pôa Phùng Xuân Nhạ, Ngế xiâm ngăn hnê hriâm [ă hnê mơjiâng tuăn ngoâ rơkê nếo k^ pơkâ ‘na hnoăng cheăng [ă troăng hơlâ hơnăm hriâm 2020 – 2021 dêi kơvâ ngăn hnê hriâm [ă hnê mơjiâng tuăn ngoâ rơkê. Tiah mê, lâp kơvâ cheăng pơtối pêi pro tơdroăng pơkâ, rế hbrâ mơdât pơreăng tơ-[rê, rế rak tơniăn tro túa pơkâ hơnăm hriâm. Hơnăm hriâm 2020 – 2021, kơvâ ngăn hnê hriâm [ă hnê mơjiâng tuăn ngoâ rơkê tơku\m pêi pro 9 tơdroăng pơkâ ki xiâm hơnăm hriâm 2020 – 2021 cho pơtối hơ’lêh nếo [ă rak tơniăn ki rơkê ple\ng tung hnê hriâm.

‘Na tơku\m po tối tơbleăng mâu hnoăng cheăng, troăng hơlâ dêi hơnăm hriâm, tơdroăng pơkâ tối nhên: pơchân mâu troăng hơlâ rak tơniăn rơkê ple\ng tung hnê hriâm tung pơla ai pơreăng Covid-19 mơni kô ôh tá tơniăn nếo.

Katarina Nga tơplôu [ă tơbleăng 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định