Tăng ngăn hâi: 20/1/2021


VOV4.Sêdang - Khu kăn ki pêi dêi hnoăng cheăng kơxo# 5 dêi Khu xiâm ngăn pơkeăng [ă khăm pơlât Tơnêi têa ‘na hbrâ mơdât pơreăng Covid-19 xua pôa Nguyễn Trường Sơn, kăn pho\ ngăn pơkeăng pro kăn pơkuâ khu kăn kố hiăng ai rôh pêi cheăng [ă Vi [an hnê ngăn kong pơlê Gia Lai vâ séa ngăn hnoăng cheăng hbrâ mơdât pơreăng Covid-19 tung kong pơlê.

Vâ rak tơniăn khât, kum ăm Hneăng hôp khu kăn lâp tơnêi rôh má 13 dêi Đảng [ă Têt Lo hơnăm nếo Tân Sửu 2021, kong pơlê Gia Lai hiăng pơkâ thế kăn pơkuâ Khu pơkuâ ngăn mố đo#i gâk tơkăng kong dêi kong pơlê rak ngăn kơtăng tơdroăng ki mâu ngế ing kong têa ê mot tung tơnêi têa pin, prôk lăm tơkâ luâ bo cheăng kong têa ê Lệ Thanh; tơku\m po gak mơdât, pơtrui ngăn [ă séa ngăn troăng a tíu tơkăng kong tơdjêp [ă mâu kong têa Kul, kho\m mơ-eăm hbrâ mơdât, re\ng châ ‘nâi, pơkâ tơleăng kơtăng mâu ngế ki mot tung tơnêi têa ôh tá tro luât.

Tơpui a rôh pêi cheăng, pôa Nguyễn Thanh Sơn pơkâ thế kong pơlê Gia Lai kal pơtối pêi pro tro hnoăng cheăng ki rak ngăn mâu ngế ki ê mot tung kong pơlê ing troăng tơkăng kong. Tơdrêng amê hnối pơkâ túa ki hbrâ rơnáu mơdât [ă mâu tơdroăng ki ôh tá tơniăn dêi pơreăng Covid-19.

 

Katarina Nga tơplôu [ă tơbleăng 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định