Tăng ngăn hâi: 31/8/2020

 

 

 

 

VOV4.Sêdang - Khu xiâm pơkuâ hnê hriâm [a\ Hnê mơjiâng nếo tơbleăng mơ-éa ki kal kơxo# 3280 hơnăm 2020 ‘na Hnê mơhno pêi pro hơ’leh tơdroăng xiâm hnê hriâm râ má péa, râ má pái. Pơtối mê, Khu xiâm kô hơ’leh tơdroăng xiâm dêi 10 môn hriâm ăm tơtro [a\ tơdroăng dêi pơrea\ng Covid 19 nôkố. Khu xiâm pơkuâ hnê hriâm [a\ hnê mơjiâng tuăn ngôa rơkê mơnhên tơdroăng hơ’leh tơdroăng xiâm hnê hriâm kố vâ pơtối pêi pro châ tơ-[rê Tơdroăng hnê hriâm râ má pái nôkố tiô troăng mơnhông châ chăn, ivá hriâm hok tro [a\ rak tơniăn pêi pro tơdroăng drêng ai pơrea\ng Covid-19 xuân ối xông tâ tú ó.

10 môn hriâm kô châ hơ’leh tung tơdroăng hnê hriâm, mê cho: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Công nghệ, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý Giáo dục công dân. {a\ mâu môn hriâm tiô tơdroăng vâ mơdêk a râ má pái [a\ mâu lâm hriâm tiô túa hngêi trung hriâm nếo, tíu hnê hriâm trung hok tiô tơdroăng hnê mơhno a mơ-éa kal kố vâ hbrâ hơ’leh tơdroăng ki xiâm tung hnê hriâm ăm tơtro.

A Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định