Tăng ngăn hâi: 15/2/2020

VOV4.Sêdang - Khu xiâm pơkuâ lêng kong têa Mih kô pơtê mâu tơdroăng rôe tơ-[ai tơplâ F35 [ă tơ-[ai [ăng mâ vâ rak vế, pêi pro tiô tơdroăng pơkâ dêi pôa Donald Trump, Kăn xiâm pơkuâ kong têa Mih mơjiâng kơnâng tơkăng kong [ă Mexico. Khu xiâm ngăn lêng kong têa Mih xuân ăm phep xúa dâng 3 rơtal 800 rơtuh dollars tiô tơdroăng pơkâ thế dêi Khu xiâm ngăn ‘na lêng tung tơnêi têa vâ mơjiâng lối 280 km kơnâng kong drô troăng tơkăng kong kố.

Tiah mê, riân sap ing khế 7 hơnăm 2019 pơla hdrối kố nah, Khu xiâm ngăn lêng kong têa Mih hiăng ‘no troh 9 rơtal 900 rơtuh dollars ăm tơdroăng ki kâng kơnâng ki pôa Donald Trump tơkêa kô mơjiâng a tíu tơkăng kong [ă Mexico.

Nhat Lisa tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng