Tăng ngăn hâi: 22/1/2020

VOV4.Sêdang - Khu xiâm ngăn pơkeăng lâp plâi tơnêi WHO tối tơbleăng, virus êi xôu ki tơviah Corona mơni kô pro tâ tú troh mâu kơpong, thăm nếo tâ tú troh kong têa ê tung mâu hâi la ngiâ.

Mơhé pơreăng kố nếo, tơku\m tâ tú hên a pơlê kong kân Vũ Hán, dêi kong pơlê Hồ Bắc, kơpong Tơdế kong têa Sinuâ, la mâu hâi hiăng luâ, hên ngế tâ tú hiăng châ ‘nâi a pơlê kong xiâm Bắc Kinh [ă mâu kơpong ki ê.

Xông tơpui a hneăng hôp tối tơbleăng tiah hmâ, pôa Cảnh Sảng, ngế cheăng tơpui kâ kong têa Sinuâ ăm ‘nâi, kong têa kố kô veăng hôp tơdrêng dêi Khu xiâm ngăn pơkeăng lâp plâi tơnêi WHO vâ tơpui tơno hên na tơdroăng tâ tú pơreăng êi xôu ki tơviah Corona.

Gương tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định