Tăng ngăn hâi: 26/11/2019

VOV4.Sêdang - Pêi pro tơdroăng pơkâ dêi Khu pơkuâ ngăn Đảng Kon Tum ‘’ ‘Na mơjiâng, mơnhông mâu kơvâ cheăng kâ xiâm [ă kế tơmeăm xiâm’’, mâu tơring, cheăm tung kong pơlê hiăng mơnhên ki ai hlâu, ki pơxúa, ‘no mâu troăng hơlâ vâ tơku\m mơnhông mơdêk mâu kơvâ cheăng xiâm [ă kế tơmeăm xiâm.

Mâu hdrê loăng pêt tiô troăng ki xúa kơmăi kơmăi chal nếo tâi tâng, [ă rế hía rế po rơdâ túa pơkâ, mơdêk ‘na mâu kế tơmeăm [ă ki dâi le\m. Troh nôkố, tâi tâng [ăng tơnêi pêt tiô troăng ki xúa kơmăi kơmok chal nếo châ dâng 7 rơpâu ha.

Pak^ng mê, mâu tơdroăng ki rơkê ple\ng ‘na kih thuât, kơmăi kơmok rế hía rế hiăng châ xúa tung kơvâ ki păn mơnăn mơnoâ [ă hiăng châ mơjiâng mâu tíu tê tơmeăm ki pêt mơjiâng, păn mơnăn mơnoâ, krúa ôh tá ai pơreăng kum ăm mâu ngế ki roê kâ tung kong pơlê.

 

Katarina Nga tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng