Tăng ngăn hâi: 29/10/2020

 

VOV4.Sedang - Kơxo lơ 28/10, xua tơdjâk dêi khía mơhot roh má 9, kơxo# kong mêi a mâu tơring Kon Plông, Kon Rẫy, Tu Mrong, Đăk Glei dêi kong pơlê Kon Tum kong mêi sap ing 150 – 250 mm pro chiâng tơhnâp, chôm hên tơdroăng prôk lăm drô troăng kân. Xuân a tơring Kon Plong a troăng kân 676 hiăng ai chât tíu tơhnâp pro chôm troăng kân ing tíu xiâm tơring troh mâu cheăm peăng tung dế, mê cho: Đăk Tăng, Măng Bút, Đăk Ring [a\ Đăk Nên. 

 

 

 

 

Kon Tum: Kong mêi têa kân lân lu pro tơhnâp chôm hên troăng kân

 

Rơtế [a\ tơring Kon Plong, 3 tơring ki ê nếo dế tro tơdjâk xua khía mơhot roh 9 dêi kong pơlê Kon Tum mê cho: Kon Rẫy, Tu Mrong [a\ Đăk Glei xuân ai tro lu\p kế tơmeăm khoăng xua kong mêi kân, tơnêi tơhnâp. Khu râ kăn pơkuâ [a\ kơvâ cheăng dêi kong pơlê Kon Tum dế pơtối séa ngăn tơdroăng kong mêi têa kân lân lu vâ hbrâ ví teăm tơdrêng. Tung mê ki rơhêng vâ tối kơjo ăm tơdroăng tơniăn châ chăn kuăn pơlê.

 

 

A Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định