Tăng ngăn hâi: 24/10/2020

VOV4.Sêdang - Drêng ai mâu tơdroăng pá puât ki kuăn pơlê peăng Tơdế tơnêi têa dế trâm xua kong mêi têa kân lân lu, kuăn pơlê a kong pơlê Kon Tum ai hên tơdroăng vâ kum kơdroh mâu tơdroăng pá puât, kum kuăn pơlê peăng Tơdế tơnêi têa tơkâ hluâ pá puât. Tung mâu hâi ki kố a kong pơlê Kon Tum troh alâi xuân trâm mâu tơdroăng to\ng kum tơmiât troh nho\ng o a peăng Tơdế tơnêi têa.

 

 

Kuăn pơlê Kon Tum kơxuô kơ-[a\n chưng veăng kum kơdroh pá puât [a\ kuăn pơlê peăng Tơdế tơnêi têa

 

A hneăng hôp tơ’noăng pâ nhuo#m tơnêi têa kong pơlê Kon Tum roh má VIII tơku\m po a hâi lơ 22/10, jâ Đặng Thị Ngọc Thịnh, Kăn xiâm pho\ hnê ngăn tơnêi têa [a\ mâu kăn veăng hneăng hôp hiăng tơlo châ lối 155 rơtuh liăn to\ng kum kuăn pơlê peăng tơdế tơnêi têa [a\ mơngế kơtiê kong pơlê Kon Tum.

Khu pơkuâ Đoân droh rơtăm tơring Đăk Glei ing tơdroăng Kâu lăk [o# to\ng kum Kơ Nia 28 tơku\m po Kơmăng hơdruê xuâng tơmiât troh peăng Tơdế tơnêi têa veăng tơlo châ 50 rơtuh liăn. Mâu tơdroăng vâ kum kơdroh pá puât, kum ăm kuăn pơlê peăng Tơdế tơnêi têa tơkâ hluâ têa lân lu kân nôkố dế châ hên ngế krê, khu pú hên a kong pơlê Kon Tum pơtối tơku\m po.

A Sa Ly tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định