Tăng ngăn hâi: 23/11/2019


VOV4.Sêdang –  Hâi lơ 22/11, kơvâ ngăn ‘na pơkeăng dêi kong pơlê Kon Tum hiăng pơxiâm lo lăm pâk pơkeăng vaccine hbrâ mơdât pơreăng hbáu êi rơtốu krôk a cheăm Đăk Ui [ă Ngọc Réo, tơring Đăk Hà. Péa to cheăm Đăk Ui [ă Ngọc Réo, tơring Đăk Hà hiăng châ kơvâ ngăn ‘na pơkeăng [ă khăm pơlât dêi kong pơlê Kon Tum pơkâ pêi pro tơdroăng lo lăm pâk pơkeăng vaccine hbrâ mơdât pơreăng châi hbráu êi rơtốu krôk a pơlê cheăm ki nếo ai 4 ngế tro tâ pơrăng kố, hiăng ai mơngế hlâ. Xua mê, kô ai 4 rơpâu 200 ngế sap ing 8 troh 25 hơnăm a 19 thôn dêi péa to cheăm kố châ pâk pơkeăng vaccine TD vâ hbrâ mơdât pơreăng ếi rơtốu krôk.

 

 

Kon Tum: Pơxiâm pâk pơkeăng vaccine hbrâ mơdât ếi rơtốu krôk

 

Tíu xiâm ngăn ‘na pơkeăng [ă khăm pơlât tơring Đăk Hà tối ăm ‘nâi: roh pâk pơkeăng vaccine hbrâ mơdât pơreăng ếi rơtôu krôk a cheăm Đăk Ui [ă Ngọc Réo hiăng châ tơku\m pro ai 3 hdroh, tung khế 11, khế 12 hơnăm 2019 [ă khế 7 hơnăm 2020 ki xiâm dêi hnoăng cheăng mê kho\m ai 95% ngế ki châ pâk tu\m 3 hdroh pâk vaccine TD.

Nhat Lisa tơplôu [ă tơbleăng

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng